خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 23

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 23
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 23 . آموزشگاه رایگان خوش آموزRoy says to the man, ‘Wow! What a wonderful plane.
It’s more than thirty years old. It’s an old flying Doctor’s
Plane, isn’t it?’
Suddenly the man looks at Roy and says: ‘Flying
Doctor. Yes, that’s right. I’m a flying doctor.’
‘A flying doctor? Of course you are,’ says Roy with a
Smile. ‘where do you live? Where do you want to go?’روی به مرد می گوید: وای! چه هواپیمای فوق العاده ای. این برای سی سال قبل است. این هواپیمای قدیمی دکتر هوایی است، اینطور نیست؟
ناگهان مرد به روی نگاه می کند و می گوید: دکتر هوایی. بله. درست است. من یک دکتر هوایی هستم.
روی با لبخند می گوید: دکتر هوایی؟ البته که هستید. شما کجا زندگی می کنید؟ کجا می خواهید بروید؟

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.