خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

پرسش


نمودار \(y=f(x)\) به شما داده شده است، نمودار توابع تبدیل شدۀ زیر را بکشید. تبدیلاتی را که بر روی نمودار \(f(x)\) اِعمال می گردند تا نمودار تابع تبدیل شده بدست آید را توصیف کنید. سپس، تبدیل مربوطه را با استفاده از نماد نگاشت بنویسید.

 1. $$
  r(x) = f(x+4)-3
  $$
 2. $$
  s(x)=f(x-2)-4
  $$
 3. $$
  t(x)=f(x-2)+5
  $$
 4. $$
  v(x)=f(x+3)+2
  $$

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4

پاسخ


برای حل این تمرین لازم است که ابتدا تابع تبدیل شده را در شکل \(y-k=f(x-h)\) بنویسیم تا مقادیر \(h\) و \(k\) را از روی آن بدست آوریم. سپس با نگاشت عمومی \((x,y) \to (x+h,y+k)\) می توانیم، نماد نگاشت را بدست آوریم. بعد از بدست آوردن نماد نگاشت، به ازاء هر کدام از نقاط اصلی یک نقطۀ تصویر می سازیم و با نماد نگاشت مختصات آن را بدست می آوریم. در پایان با استفاده از این نقاط تصویر، نمودار تابع منتقل شده را ترسیم می کنیم.

 1. $$
  r(x) = f(x+4)-3 \\
  r(x) + 3 = f(x+4) \\
  r(x) - (-3) = f(x-(-4)) \\
  h=-4, k=-3 \\
  (x,y) \to (x -4, y-3 ) \\
  A(-4,3) \to A'(-8,0)\\
  B(-3,1) \to B'(-7,-2) \\
  C(-1,1) \to C'(-5,-2) \\
  D(1,2) \to D'(-3,-1) \\
  E(2,2) \to E'(-2,-1)
  $$
  یک انتقال عمودی به میزان \(3\) واحد به سمت پایین و یک انتقال افقی به میزان \(4\) واحد به سمت چپ.
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4
 2. $$
  s(x)=f(x-2)-4 \\
  s(x) + 4=f(x-2)\\
  s(x) - (-4)=f(x-2)\\
  h=2, k=-4 \\
  (x,y) \to (x+2 , y-4 )\\
  A(-4,3) \to A'(-2,-1)\\
  B(-3,1) \to B'(-1,-3) \\
  C(-1,1) \to C'(1,-3) \\
  D(1,2) \to D'(3,-2) \\
  E(2,2) \to E'(4,-2)
  $$
  یک انتقال عمودی به میزان \(4\) واحد به سمت پایین و یک انتقال افقی به میزان \(2\) واحد به سمت راست.
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4
 3. $$
  t(x)=f(x-2)+5 \\
  t(x) - 5 =f(x-2) \\
  h=2, k=5 \\
  (x,y) \to (x+2 , y+5 ) \\
  A(-4,3) \to A'(-2,8)\\
  B(-3,1) \to B'(-1,6) \\
  C(-1,1) \to C'(1,6) \\
  D(1,2) \to D'(3,7) \\
  E(2,2) \to E'(4,7)
  $$
  انتقال عمودی \(5\) واحد به سمت بالا و انتقال افقی \(2\) واحد به سمت راست.
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4
 4. $$
  v(x)=f(x+3)+2 \\
  v(x) - 2=f(x+3) \\
  v(x) - 2=f(x-(-3)) \\
  h=-3, k=2 \\
  (x,y) \to (x-3 , y+2 )\\
  A(-4,3) \to A'(-7,5)\\
  B(-3,1) \to B'(-6,3) \\
  C(-1,1) \to C'(-4,3) \\
  D(1,2) \to D'(-2,4) \\
  E(2,2) \to E'(-1,4)
  $$
  انتقال عمودی \(2\) واحد به سمت بالا و انتقال افقی \(3\) واحد به سمت چپ.
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.