خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 8

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 8
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

پرسش


جدول زیر را کامل کنید.

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 8
ترجمۀ جدول
ردیف انتقال تابع تبدیل شده تبدیل نقاط
1
عمودی
\(y=f(x)+5\)
\((x,y) \to (x,y+5)\)
2

\(y=f(x+7)\)
\((x,y) \to (x-7,y)\)
3

\(y=f(x-3)\)

4

\(y=f(x)-6\)

5
افقی و عمودی
\(y+9=f(x+4)\)

6
افقی و عمودی

\((x,y) \to (x+4,y-6)\)
7


\((x,y) \to (x-2,y+3)\)
8
افقی و عمودی
\(y=f(x-h)+k\)


پاسخ


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 8
ردیف انتقال تابع تبدیل شده تبدیل نقاط
1
عمودی
\(y=f(x)+5\)
\((x,y) \to (x,y+5)\)
2
افقی
\(y=f(x+7)\)
\((x,y) \to (x-7,y)\)
3
افقی
\(y=f(x-3)\)
\((x,y) \to (x+3,y)\)
4
عمودی
\(y=f(x)-6\)
\((x,y) \to (x,y-6)\)
5
افقی و عمودی
\(y+9=f(x+4)\)
\((x,y) \to (x-4,y-9)\)
6
افقی و عمودی
\(y=f(x-4)-6\)
\((x,y) \to (x+4,y-6)\)
7
افقی و عمودی
\(y=f(x+2)+3\)
\((x,y) \to (x-2,y+3)\)
8
افقی و عمودی
\(y=f(x-h)+k\)
\((x,y) \to (x+h,y+k)\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.