خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-1: سلام و احوال پرسی رسمی(Dialogue 1-1: Formal Greetings)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-1: سلام و احوال پرسی رسمی(Dialogue 1-1: Formal Greetings)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکاالمه 1-1: سلام و احوال پرسی رسمی(Dialogue 1-1: FormalGreetings)

Introductions and Small Talk

معرفی و گفت و گو
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکاالمه 1-1: سلام و احوال پرسی رسمی(Dialogue 1-1: FormalGreetings)

Dialogue 1-1: Formal Greetings

مکالمه 1-1: سلام و احوال پرسی رسمی

JAMES: Good morning, Professor Austin, how are you doing?

جیمز: صبح بخیر پرفسور آستین، حالتان چطور است؟

PROFESSOR AUSTIN: Good morning, James. I am doing well. And you?

پرفسور آستین: صبح بخیر جیمز، حالم خوب است و شما؟

JAMES: I’m great, thank you. This is my friend Emma. She
is thinking about applying to this college. She has a
few questions. Would you mind telling us about the
process, please?

جیمیز: من عالی ام، ممنون. این(خانم) دوست من اماست. ایشان درباره درخواست دادن(برای وارد شدن و ادامه تحصیل) به این دانشگاه فکر می کند و چند سوال دارد. میشه لطفا در مورد فرآیندش به ما بگویید؟

PROFESSOR AUSTIN: Hello, Emma! It’s a pleasure to meet you. I’m more
than happy to speak with you. Please stop by my offce
next week.

پرفسور آستین: سلام اما! از دیدنت خوشحالم. بسیار خوشحالم از اینکه با شما صحبت می کنم. هفته بعد دفتر کارم بیایید.

EMMA: It’s a pleasure to meet you, professor. Thank you so
much for helping us.

اما: پرفسور، ملاقاتتان باعث افتخارم است. از کمکتان بسیار ممنونم.

PROFESSOR AUSTIN: Don’t mention it. Hopefully, I will be able to answer
your questions!

پرفسور آستین: خواهش می کنم(لطفا این حرفو نزن). امیدوارم که بتوانم سوالاتت را پاسخ دهم.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکاالمه 1-1: سلام و احوال پرسی رسمی(Dialogue 1-1: FormalGreetings)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

The greetings good morning/good afternoon/good evening are used at different times
of the day to greet people. “Good evening” is often used after 6 p.m. or generally when
the sun has set

عبارت های good morning/good afternoon/good evening برای سلام و احوال پرسی کردن در اوقات مختلف روز به کار می رود. عبارت “Good evening” اغلب برای سلام و احوال پرسی کردن بعد از ساعت شش عصر یا در کل هنگامی که خورشید غروب کرده است مورد استفاده قرار می گیرد.

“Good night” is not a greeting: It is used when leaving a place or group of people.
Thank you and good night!/Good night, and see you tomorrow

عبارت “Good night” برای سلام و احوال پرسی به کار نمی رود. هنگامی که بخواهید یک مکان یا گروهی از افراد را ترک کنید می توانید از این عبارت استفاده کنید.
مثال:

Thank you and good night!/Good night, and see you tomorrow.

ممنون و شب بخیر!/شب بخیر، و فردا می بینم تون.

When people meet in the United States, it is customary for them to shake hands. A
handshake should be firm and usually lasts for about two to three seconds — which
allows enough time to say “Nice to meet you.”

هنگامی که افراد در ایالات متحده با یک دیگر ملاقات می کنند، رسم بر این است که با یک دیگر دست بدهند. دست دادن باید محکم باشد و معمولاً حدود دو یا سه ثانیه طول بکشد- که افراد را قادر می سازد تا زمان کافی برای گفتن جمله "از ملاقات با شما خوش حال هستم" را داشته باشند.

“Don’t mention it” is another way of saying “You’re welcome.” The phrase “You are
welcome” is more formal. However, responses such as Don’t mention it./No problem./
Happy to help. are informal ways of responding to a thank you.

عبارت “Don’t mention it!” روش دیگری برای گفتن “You’re welcome” است. عبارت “You are welcome” رسمی تر است. با این حال عبارت های Don’t mention it./No problem./Happy to help. عبارت های غیر رسمی برای پاسخ دادن به عبارت thank you است.

_____________________
1 James
2 Austin
3 Emma


نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.