خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-1: سلام و احوال پرسی و خداحافظی کردن غیر رسمی(Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-1: سلام و احوال پرسی و خداحافظی کردن غیر رسمی(Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-2: سلام و احوال پرسی و خداحافظی کردن غیر رسمی(Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells)

JANE: Hi, Helen! How’s it going?

جین : جین: سلام هلن، اوضاع چطوره؟

HELEN: Fine, thanks — and you?

هلن: خوبم مرسی، تو چطوری؟

JANE: Just fne. Where are you off to?

جین: خوبم، کجا میری؟

HELEN: To the library. I’ve got a history exam next week
and need to start studying. Ugh.

هلن: کتابخانه، هفته بعدی امتحان تاریخ دارم از حالا باید شروع کنم بخونم. اوه

JANE: Oh, no. Well, I’ll see you later then. Good luck!

جین: اوه، نه، خب، پس بعدا می‌بینمت. موفق باشی!

HELEN: Thanks. See you later.

جین: ممنون. بعدا می بینمت.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-2: سلام و احوال پرسی و خداحافظی کردن غیر رسمی(Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

“Hi” is an informal way of saying “hello.” Notice that the “i” sound in “hi” is extended, to
show that Jane is very pleased to see Helen.

عبارت "Hi" یک عبارت غیررسمی برای گفتن" سلام "است. توجه کنید که در مکالمه بالا، صدای"i" در "hi" طولانی تر تلفظ می شود، تا نشان دهد که جین از دیدن هلن بسیار خوشحال است.

“How’s it going?” is an informal way of saying “How are you?”

عبارت “How’s it going?” یک عبارت غیر رسمی برای گفتن جمله “How are you?” است.

“Fine, thanks—and you?” Notice the rising intonation on “and you?” This shows that
Helen is interested in what Jane has to say.

“Fine, thanks-and you?”. به آهنگ خیزان (rising intonation) جمله “and you?” توجه داشته باشید. این امر نشان می دهد که هلن به ادامه دادن مکالمه و آن چه که جین می خواهد بگوید تمایل دارد.

“Where are you off to?” is an informal way of saying “Where are you going?” Notice the
falling intonation since this is an information question, not a “yes/no” question.

عبارت “Where are you off to?” یک عبارت غیر رسمی برای گغتن جمله “Where are you going?” است. به آهنگ افتان (falling intonation) این جمله توجه داشته باشید؛ زیرا این جمله نوعی سوال با کلمات پرسشی (wh- questions) است و سوال (“yes/no” question) نیست.

“To the library.” Notice that Helen does not say “I’m going” here because that
information was already established in the question “Where are you off to?”

“To the library. دقت کنید که در این جا هلن نمی گوید “I’m going” به این دلیل که این اطلاعات از قبل در سوال “Where are you off to?” پایه ریزی شده است.

“Oh, no” is a way of saying “I sympathize with you” or “I understand you are not happy.”

در این مکالمه عبارت “Oh, no” روشی برای گفتن جمله “I sympathize with you” (درک می کنم که در چه شرایطی هستی) یا “I understand you are not happy.” (میفهمم که خوش حال نیستی) به کار می رود.

“See you later” is an informal way of saying “goodbye.”

“See you later” یک عبارت غیر رسمی برای گفتن جمله “goodbye.” است.

__________________
1 Jane
2 Helen


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.