خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-1: معرفی کردن به زبان رسمی(Dialogue 1-3: Formal Introductions)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-1: معرفی کردن به زبان رسمی(Dialogue 1-3: Formal Introductions)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-1: معرفی کردن به زبان رسمی(Dialogue 1-3: Formal Introductions)

MARGARET: Mr. Wilson, I’d like you to meet
Dr. Edward Smith.

مارگارت: آقای ویلسون ، مایلم شما با دکتر ادوارد اسمیت ملاقات کنید.

MR. WILSON: It’s nice to meet you, Dr. Smith.

آقای ویلسون: دکتر اسمیت، از ملاقاتتون خوشحالم.

DR. SMITH: Pleasure to meet you, too.

دکتر اسمیت: ملاقات با شما هم برای من افتخاریست.

MARGARET: Dr. Smith is an economist. He just fnished
writing
a book on international trade.

مارگارت: دکتر اسمیت اقتصاددان است و به تازگی نگارش کتابی در خصوص تجارت بین الملل را تمام کرده است(اخیرا کتابی در خصوص تجارت بین الملل نوشته است).

MR. WILSON: Oh? That’s my feld, too. I work for the
United Nations.

آقای ویلسون: اوه، رشته من هم همین است. من برای سازمان ملل کار می کنم.

DR. SMITH: In the Development Program, by any chance?

دکتر اسمیت: احتمالا در برنامه توسعه؟

MR. WILSON: Yes. How did you guess?

آقای ویلسون: بله، چطور حدس زدین؟

DR. SMITH: I’ve read your articles on technical assistance.
They’re excellent.

دکتر اسمیت: من مقاله های شما در مورد کمک های فنی را خوانده ام. آن ها عالی اند.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-1: معرفی کردن به زبان رسمی(Dialogue 1-3: Formal Introductions)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Mr. Wilson, I’d like you … Notice the rising intonation on “Mr. Wilson,” which is used
to address someone. Listen for the “d” in “I’d like.” This means I would like, which is
very different from I like. (“I’d like” means the same as “I would like” or “I want.”)

“Mr. Wilson, I’d like you” به آهنگ خیزان (rising intonation) روی عبارت “Mr. Wilson” توجه داشته باشید که به منظور مورد خطاب قرار دادن یک نفر به کار می رود. به تلفظ حرف “d” در عبارت “I’d like.” دقت کنید. این عبارت به معنی “I would like,” است که با عبارت “I like” بسیار تفاوت دارد. “I’d like” همان معنی “I would like” یا “I want” را می دهد.

Dr. Smith is an economist. Notice the stress on “economist.” This content word has
new information, so it is emphasized. There are four syllables in “economist,” with the
stress on the second syllable (e-CON-o-mist).

“Dr. Smith is an economist” به تأکید روی کلمه “economist” توجه کنید. این کلمه معنایی در بردارنده ی اطلاعات جدید است، به همین دلیل در جمله بر آن تأکید می شود. چهار هجا در این کلمه وجود دارد، که تأکید روی هجای دوم (e-CON-o-mist) است.

He just finished writing … “just” means the very recent past. “Just” is usually used
with a simple past verb because the action is complete. However, it can also be used
with the present perfect (He’s just finished writing …).

“He just finished writing” کلمه “just” در این جمله به معنای اخیراً است. این کلمه معمولاً با یک فعل گذشته ساده به کار می رود؛ زیرا کار مورد نظر به اتمام رسیده است. با این حال، این کلمه هم چنین می تواند با زمان حال کامل به کار رود (He’s just finished writing…).

Development program. Since these two words make a compound noun, the main
stress falls on “development.”

در کلمه “Development Program” از آن جایی که این دو کلمه یک اسم مرکب را می سازند، تأکید اصلی روی کلمه “development” قرار می گیرد.

By any chance? Means the same as “possibly.” Notice the rising intonation, which is
used in yes/no questions to confirm that something is true

عبارت “By any chance” همان معنای کلمه “possibly” (احتمالاً) را دارد. به آهنگ خیزان (rising intonation) در این جمله توجه کنید که در جملات yes/no questions به منظور تأیید درستی موضوع بیان شده به کار می رود.

_________________
1 Margaret
2 Wilson
3 Edward Smith
4 Stress
5 Content Word
6 Syllable
Compound Nounنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.