خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-1: معرفی کردن به زبان غیر رسمی(Dialogue 1-4: Informal Introductions)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-1: معرفی کردن به زبان غیر رسمی(Dialogue 1-4: Informal Introductions)
در این Unit، به نحوه معرفی کردن به صورت غیر رسمی خواهیم پرداخت.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-1: معرفی کردن به زبان غیر رسمی(Dialogue 1-4: Informal Introductions)

JIM: Who’s the tall woman next to Barbara?

جیم : آن زن قد بلند کنار باربارا کیه؟

CHARLES: That’s her friend Mary. Didn’t you meet her at Steve’s party?

چارلز : اون دوست باربارا، مری هست. مگه او را در مهمانی استیو ملاقات نکردی؟

JIM: No, I wasn’t at Steve’s party.

جیم: نه، من در مهمانی استیو نبودم.

CHARLES: Oh! Then let me introduce you to her now. Mary, this is
my friend Jim.

چارلز: اوه! پس اجازه بده همین الان تو را به او معرفی کنم. مری، این دوست من جیم هست.

MARY: Hi, Jim. Nice to meet you.

مری: سلام، جیم. از ملاقات با شما خوش حال هستم.

JIM: You, too. Would you like a drink?

جیم: من هم همین طور. نوشیدنی میل دارید؟

MARY: Sure, let’s go get one.

مری: بله حتما. بیا بریم یک نوشیدنی بگیریم.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-1: معرفی کردن به زبان غیر رسمی(Dialogue 1-4: Informal Introductions)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Who’s” is the contracted form of who is. It is pronounced the same way as “whose” (/
huwz/), but the meaning is different

عبارت “Who’s” شکل کوتاه شده عبارت “Who is” است و همانند کلمه “Whose” تلفظ می شود (/huwz/)، اما معنای این دو با یک دیگر متفاوت است.


Didn’t you meet her …? Notice that this is a negative question. Charles thought that Jim
had met Mary before. He is now surprised that Jim does not know Mary, and so he uses a
negative question to show his surprise.

“Didn’t you meet her…” دقت کنید که این جمله یک سوال منفی است. چارلز فکر کرد که جیم قبلاً مری را ملاقات کرده بود. اکنون او تعجب کرده است که جیم مری را نمی شناسد، و بنابراین از یک سوال منفی برای نشان دادن تعجب خود استفاده می کند.

I wasn’t at Steve’s party. Notice that the emphasis here is on “at” although prepositions
normally have weak stress. In this case, “at” means “there” (I wasn’t there).

“I wasn’t at Steve’s party” دقت کنید که تأکید در این جا بر روی کلمه “at” قرار دارد، با وجود این که معمولاً در جمله تأکید بر حروف اضافه ضعیف است.


Mary, this is my friend Jim. This is a friendly way to introduce two people. It’s
common to follow this with “Jim, this is Mary.” In this case, Mary says “Hi, Jim” first.

“Mary, this is my friend, Jim”. این جمله یک عبارت غیر رسمی و دوستانه برای معرفی دو نفر به یک دیگر است و معمولاً بعد از آن عبارت “Jim, this is Mary.” می آید. در این صورت مری اول عبارت “Hi, Jim” را می گوید.

Nice to meet you. This is a typical response after you’ve been introduced to someone.

“Nice to meet you” این عبارت یک پاسخ معمول برای زمانی است که شما به کسی معرفی شده اید.

“Sure” is often used in informal conversation to mean “yes.”

کلمه “Sure” اغلب در مکالمه های غیر رسمی به معنای “yes” به کار می رود.

__________________
1 Jim
2 Barbara
3 Charles
4 Mary
5 Steve


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.