خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-1: یک تماس تلفنی(Dialogue 1-6: A Telephone Call)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-1: یک تماس تلفنی(Dialogue 1-6: A Telephone Call)
در این Unit، به موضوع تماس تلفنی در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-1: یک تماس تلفنی(Dialogue 1-6: A Telephone Call)

JOHN: Hi, Alice, it’s John. How are you?

جان : سلام آلیس ، من جان هستم. حال ت چه طور هست؟

ALICE: Oh, hi, John! I was just thinking about you.

آلیس: اوه، سلام، جان! داشتم به تو فکر می کردم.

JOHN: That’s nice. I was wondering if you’d like to go to a
movie tonight.

جان: چه خوب. می خواستم بدانم اگر امکان ش هست امشب به سینما برویم.

ALICE: Sure, I’d love to! What’s playing?

آلیس: بله حتماً، خیلی دوست دارم! چه فیلم هایی در حال پخش هستند؟

JOHN: I was thinking about that new comedy Lights Out. What do
you think?

جان: داشتم به آن فیلم کمدی جدید به نام Lights out (چراغ ها خاموش) فکر می کردم. نظر تو چی هست؟

ALICE: Sounds great!

آلیس: فوق العاده ست!

JOHN: OK, I’ll pick you up around 7:30. The movie starts at 8:00

جان: بسیارخوب، من حدود ساعت هفت و نیم میام دنبالت. فیلم ساعت هشت شروع می شود.

ALICE: See you then. Bye!

آلیس: پس همون موقع می بینم ت. خداحافظ!

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-1: یک تماس تلفنی(Dialogue 1-6: A Telephone Call)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Hi, Alice, it’s John: Hi, ____, it’s ____ is a casual and friendly way to say hello on the
phone. Although “it’s” means “it is,” it is used to mean “I am” here

“Hi, Alice, It’s John”: عبارت “Hi,……,it’s……” یک روش غیر رسمی و دوستانه برای سلام کردن پشت تلفن است. با وجود این که “it’s” به معنای “it is”(این هست) است، در این عبارت به معنی “I am” (من هستم) به کار می رود.

Oh, hi, John! Notice the rising intonation here. Alice is excited to hear from John and is
very pleased that he called her.

“Oh, hi, John” در این عبارت به آهنگ خیزان (rising intonation) دقت داشته باشید. آلیس از دریافت تماس تلفنی جان هیجان زده است و بسیار خوشحال است که جان با او تماس گرفت.

I was wondering if you’d like to ... This is a polite and indirect way of asking “Do you
want to …?” John is nervous and does not want to appear too direct or bold. Notice
how the question goes up at the end, which shows that he is not overly confident.

“I was wondering if you’d like to”...این عبارت یک روش مؤدبانه و غیرمستقیم برای پرسیدن سوال "آیا شما می خواهید …؟" است. جان اضطراب دارد و نمی خواهد در خواست خود را خیلی مستقیم یا بی پروا مطرح کند. دقت کنید که چگونه آهنگ صدا در این سوال در انتهای آن بالا می رود، که این امر نشان می دهد او نسبت به جواب درخواست خود خیلی امیدوار نیست و اطمینان ندارد.

Sure! I’d love to means “Yes, I would love to.” Notice that Alice is very enthusiastic
and friendly. She wants John to feel comfortable about asking her out on a date.

“Sure! I’d love to” به معنی “Yes, I’d love to.” است. توجه داشته باشید آلیس بسیار مشتاق است. او از جان می خواهد که در رابطه با درخواست خود برای بیرون رفتن و ملاقات کردن یک دیگر احساس راحتی کند.

I was thinking about … / What do you think? Again, John does not want to appear
too bold. He wants to give Alice a chance to suggest a movie.

“I was thinking about…/What do you think” در این جا دوباره، جان نمی خواهد خیلی بی پروا به نظر برسد. او می خواهد به آلیس این فرصت را بدهد تا او هم یک فیلم را پیشنهاد دهد.

Sounds great! Is an informal way of saying “That is a good plan.”

“Sounds great” این عبارت یک روش غیر رسمی برای گفتن جمله “That is a good plan” (این ایده، ایده خوبی است) می باشد.

I’ll pick you up is an informal way of saying “I’ll come to your house so that we can
go together.”

“I’ll pick you up” یک روش غیر رسمی برای گفتن جمله”I will come to your house so that we can go together” (من به خانه شما می آیم تا بتوانیم از آن جا با هم برویم) است.

_________________
1 John
2 Alice


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.