خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-1: گزارش وضعیت هوا(Dialogue 1-9: Weather Report)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-1: گزارش وضعیت هوا(Dialogue 1-9: Weather Report)
در این Unit، به موضوع گزارش وضعیت هوا در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-1: گزارش وضعیت هوا(Dialogue 1-9: Weather Report)

JENNIFER: It’s freezing outside! What happened to the
weather report? I thought this cold front was
supposed to pass.

جنیفر : هوای بیرون خیلی سرد هست! گزارش وضعیت هوا چه شد؟ من فکر کردم که این جبهه ی هوای سرد قرار بود ادامه دار نباشد.

GABRIELA: Yeah, I thought so too. That’s what I read online
this morning.

گابریلا : بله، من هم همین طور فکر کردم. من هم همین گزارش را امروز صبح به صورت آنلاین خواندم.

JENNIFER: I guess the wind chill is really driving down the temperature.

جنیفر: من حدس می زنم که تأثیر باد بر سرما واقعاً دما را پایین می آورد.

GABRIELA: Can we go inside? I feel like my toes are starting to
go numb.

گابریلا: امکان ش هست بریم درون ساختمان؟ حس می کنم که انگشت های پاها م داره کم کم بی حس می شه.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-1: گزارش وضعیت هوا(Dialogue 1-9: Weather Report)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

A “cold front” means a large mass of cold air. It can be plural: There were multiple cold
fronts this January.

عبارت “ a cold front” به معنای یک توده عظیم هوای سرد است. این کلمه می تواند جمع باشد: این ژانویه، چندین جبهه ی هوای سرد وجود داشت.

Here “supposed to” refers to something that is intended or expected to happen: I
thought it was supposed to rain today. This phrase can be used for many situations: I
thought the train was supposed to arrive at 9:00 a.m. sharp.

در این جا عبارت “supposed to” به امری ارجاع دارد که قبلاً تعیین شده بود یا انتظار می رفت که روی دهد: “I thought it was supposed to rain today.” (من فکر کردم که امروز قرار بود باران ببارد). این عبارت را می توان در بسیاری از موقعیت ها استفاده کرد: “I thought the train was supposed to arrive at 9:00a.m. sharp.” (من فکر کردم که قطار قرار بود دقیقاً ساعت نه صبح به ایستگاه برسد).

Yeah / Yup / Uh huh are informal conversational cues used by native speakers in
conversation. Each of these responses could be used here for “yes.” Gabriela affirms
what Jennifer is saying. The most polite way to affirm a response is to say “yes.”

عبارت های Yeah/Yup/Uh huh اشاره های مکالمه ای غیر رسمی است که توسط گویشوران بومی در مکالمه مورد استفاده قرار می گیرد. هر یک از این پاسخ ها را می توان در این جا به معنی “yes” استفاده کرد. گابریلا گفته ی جنیفر را تصدیق می کند. مؤدبانه ترین روش برای تصدیق یک پاسخ گفتن "yes" است.

Listen for the emphasis on “That’s what I read online this morning.” This useful
phrase can be used with other verbs to convey information: That’s what I heard on the
radio. / That’s what I saw on TV. / That’s what I read online

به تأکید بر جمله ی “That’s what I read online this morning.” توجه کنید. این عبارت مفید و کاربردی را می توان با افعال دیگر به منظور انتقال معنا و اطلاعات استفاده کرد.
“That’s what I heard on the radio” (من هم همین موضوع را از رادیو شنیدم). “That’s what I saw on TV” (من هم برنامه ای را در رابطه با این موضوع در تلویزیون دیدم.) “That’s what I read online” (من هم همین موضوع را به صورت آنلاین خواندم).

Chill / freezing / cold: These words describe cold weather. I feel the wind chill. / I feel
the chill. / I am freezing. / I am cold.

“Chill/freezing/cold”: این کلمات هوای سرد را توصیف می کنند.

I feel the wind chill.
I feel the chill.
I am freezing.
I am cold.

من وزش باد سرد را احساس می کنم.
من سرما را احساس می کنم.
من دارم از سرما یخ می زنم.
من سرد م شده است.

Wind chill is the effect of the wind making the temperature feel colder on a person’s
skin. This is an uncountable noun. The temperature is 4 degrees, but with the wind chill
it feels like -8. These phrases are used in weather reports as well

عبارت “Wind chill” به معنی تأثیر وزش باد است که باعث می شود پوست بدن انسان دمای هوا را سرد تر احساس کند. این کلمه یک اسم غیر قابل شمارش است.

The temperature is 4 degrees, but with the wind chill it feels like -8.

دمای هوا چهار درجه است، اما با تأثیر وزش باد بر سرما دما منفی هشت درجه احساس می شود.
این عبارت ها را می توان در گزارش های وضعیت هوا نیز استفاده کرد.

The phrase “driving down” means “forcing to be lower” and can be used in many
situations. An oversupply of new houses is driving down sales prices in the area.

عبارت “driving down” به معنی “forcing to be lower” (موجب کاهش... شدن) است.

An oversupply of new houses is driving down sales prices in the area.

عرضه بیش از حد خانه های جدید موجب کاهش قیمت فروش در منطقه می شود.

__________________
1 Jennifer
2 Gabriela


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.