خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-2: سفارش دادن غذا(Dialogue 2-1: Ordering a Meal)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-2: سفارش دادن غذا(Dialogue 2-1: Ordering a Meal)
در این Unit، به موضوع سفارش دادن غذا در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-2: سفارش دادن غذا(Dialogue 2-1: Ordering a Meal)

WAITER: Hello, I’ll be your waiter today. Can I start you off with
something to drink?

پیش خدمت رستوران: سلام، امروز من پیش خدمت رستوران خواهم بود. آیا امکان ش هست سفارش غذا ی شما را با یک نوشیدنی شروع کنم؟

RALPH: Yes. I’ll have iced tea, please.

رالف : بله. من یک چای سرد سفارش می دهم.

ANNA: And I’ll have lemonade.

آنا : و من هم یک لیموناد سفارش می دهم.

WAITER: OK. Are you ready to order, or do you need a few minutes?

پیش خدمت رستوران: بسیار خوب. آیا برای سفارش دادن غذا آماده هستید، یا به چند دقیقه زمان نیاز دارید؟

RALPH: I think we’re ready. I’ll have the tomato soup to start, and the
roast beef with mashed potatoes andpeas.

رالف: من فکر می کنم که برای سفارش دادن غذا آماده هستیم. من برای شروع یک سوپ گوجه فرنگی سفارش می دهم، و هم چنین رُست بيف به همراه پوره سیب زمینی و نخود فرنگی.

WAITER: How do you want the beef — rare, medium, or well done?

پیش خدمت رستوران: دوست دارید که گوشت سفارش رُست بيف شما چه طور پخته شود -آب دار، متوسط یا کاملاً مغز پخت؟

RALPH: Well done, please.

رالف: کاملاً مغز پخت، لطفاً.

ANNA: And I’ll just have the fish, with potatoes and a salad

آنا: و من هم فقط ماهی سفارش می دهم، به همراه سیب زمینی و یک سالاد.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-2: سفارش دادن غذا(Dialogue 2-1: Ordering a Meal)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Can I start you off with something to drink? Notice how the question starts with
“Can.” Since this is a yes/no question, the intonation rises at the end.

“Can I start you off with something to drink” توجه داشته باشید که چگونه این سوال با فعل “Can” شروع می شود. از آن جایی که این جمله یک yes/no question است، آهنگ صدا در پایان جمله بالا می رود.

And I’ll have lemonade. Notice how Anna stresses “I’ll” and “lemonade” to
emphasize her choice.

“And I’ll have lemonade” توجه داشته باشید که چگونه آنا کلمات “I’ll” و “lemonade” را به منظور تأکید بر انتخاب خود با تکیه تلفظ می کند.

Are you ready to order, or do you need a few minutes? The word “or” signals
a choice here. Notice the rising intonation on order, and the falling intonation on
minutes (the first choice is “Are you ready to order?” and the second choice is “Do
you need a few minutes?”)

“Are you ready to order, or do you need a few minutes” کلمه “or” در این جا نشانه یک انتخاب است. به آهنگ خیزان بر کلمه “order” و آهنگ افتان (falling intonation) بر کلمه “minutes” توجه داشته باشید. (انتخاب اول “Are you ready to order” و انتخاب دوم “Do you need a few minutes” است).

I’ll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and
peas.
Notice that “tomato soup,” “roast beef,” “mashed potatoes” and “peas” are
stressed because the food order is the important information here. Notice also that
“tomato soup,” “roast beef” and “mashed potatoes” are compound words. The stress
falls on the second word in each phrase.

“I’ll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas” توجه داشته باشید که بر کلمات “tomato soup”، “roast beef”، “mashed potatoes” و “peas” تأکید می شود به دلیل این که سفارش غذا در این این جا اطلاعات مهم است؛ هم چنین توجه داشته باشید که “tomato soup”، “roast beef” و “mashed potatoes” کلمات مرکب هستند. در هر عبارت تأکید بر کلمه ی دوم قرار می گیرد.

Well done, please. Notice that the subject and verb are omitted in the response; only
the necessary information is given.

“Well done, please” دقت کنید که فاعل و فعل در جواب حذف می شوند؛ فقط اطلاعات لازم ارائه می شود.

I’ll just have the fish. Anna says “just” here to mean that she does not want a starter.

“I’ll just have the fish” آنا در این جمله از کلمه “just” به منظور رساندن این معنا استفاده می کند که پیش غذا نمی خواهد.

________________
1 Ralph
2 Anna


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.