خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-2: در مطب پزشک(Dialogue 2-2: At the Doctor’s Office)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-2: در مطب پزشک(Dialogue 2-2: At the Doctor’s Office)
در این Unit، به موضوع در مطب پزشک در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-2: در مطب پزشک(Dialogue 2-2: At the Doctor’s Office)

DOCTOR: What seems to be the problem?

پزشک: مشکل شما چی هست؟

CATHY: Well, I have a bad cough and

a sore throat

. I also have
a headache.

کتی : خوب، من سرفه های بد می کنم و گلو درد دارم. سردرد هم دارم.

DOCTOR: How long have you had these symptoms?

پزشک: چه مدت هست که این علائم را دارید؟

CATHY: About three days now. And I’m really tired, too.

کتی: حدوداً سه روز است. و این که واقعاً احساس خستگی هم می کنم.

DOCTOR: Hmm. It sounds like you’ve got the flu. Take aspirin every four hours and get plenty of rest. Make sure you
drink lots of fluids. Call me if you’re still sick next week.

پزشک: امم. به نظر می رسد شما آنفلوآنزا گرفته اید. هر چهار ساعت یکبارآسپرین مصرف کنید و به حد کافی استراحت کنید. حتماً مایعات فراوان بنوشید. اگر تا هفته آینده بهبودی حاصل نشد با من تماس بگیرید.

CATHY: OK, thanks

کتی: باشه، ممنون.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-2: در مطب پزشک(Dialogue 2-2: At the Doctor’s Office)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

What seems to be the problem? means “What is the problem?” Notice that the intonation
falls at the end of the question. The doctor wants information, not a “yes/no” answer

جمله "What seems to be the problem"به معنی "What is the problem" است. توجه داشته باشید که آهنگ صدا در پایان این پرسش افتان است. پزشک در رابطه با وضعیت بیمار اطلاعات می خواهد، نه این که در جواب پرسش خود پاسخ "yes/no" را به دست آورد.
Well is used as an introductory word. Notice how the vowel is drawn out, to sound like
“Weeeeeell …” This can be used as a way to “buy time” while you think about what you
want to say next
کلمه"Well" کلمه ای است که در ابتدای جمله به کار می رود و معنی ویژه ای ندارد. توجه داشته باشید که چگونه حرف صدا دار (vowel) به صورت کشیده تلفظ می شود تا این گونه شنیده شود "Weeeeeel..." این امر می تواند به عنوان یک راه به منظور داشتن زمان بیشتر به کار رود هنگامی که در حال فکر کردن به این موضوع هستید که در ادامه مکالمه چه بگویید.

A bad cough … a sore throat … a headache: Notice the article “a” before each symptom.

"A bad cough... a sore throat...a headache..." به حرف تعریف "a" قبل از هر نشانه ی بیماری توجه داشته باشید.
About is used to mean “more or less.” It’s used here to give an estimate of time
کلمه "About" به منظور انتقال معنی "more or less" (کم و بیش) به کار می رود. این کلمه در این جا به منظور ارائه یک برآورد تقریبی از زمان مورد استفاده قرار می گیرد.

Take aspirin … get rest … Make sure … Call me: Notice the doctor uses the simple tense
here to give instructions. This is the imperative form of the verb.

"Take aspirin...get rest...Make sure...Call me": توجه داشته باشید که در این جا پزشک از فعل زمان حال ساده به منظور ارائه دستورالعمل های لازم استفاده می کند. این عبارت ها وجه امری فعل ها هستند.

Still sick means “continue to be sick.”

عبارت "Still sick" به معنی “ادامه وضعیت بیماری” است.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.