خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-2: درخواست کردن کمک از یک فرد(Dialogue 2-4: Calling for Help)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-2: درخواست کردن کمک از یک فرد(Dialogue 2-4: Calling for Help)
در این Unit، به موضوع درخواست کردن کمک از یک فرد در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-2: درخواست کردن کمک از یک فرد(Dialogue 2-4: Calling for Help)

PETER: Hey! That car just ran a red light and hit that truck!

پیتر : ببینید! آن ماشین چند ثانیه پیش از چراغ قرمز رد شد و با آن کامیون برخورد کرد.

GAIL: Is anyone hurt?

گیل : آیا کسی صدمه دیده است؟

PETER: I don’t know … let’s call 911. … Hello? I’d like to report
a car accident near the post offce on Charles Street
.
It looks like a man is hurt. Yes, it just happened. OK,
thanks. Bye.

پیتر: نمی دانم ... بیایید با 911 تماس بگیریم.… سلام؟ من می خواهم یک تصادف خودرو را در نزدیکی اداره پست در خیابان چارلز گزارش دهم.به نظر می رسد که به یک مرد صدمه وارد شده است. بله، این موضوع چند ثانیه پیش روی داده است. بسیارخوب، ممنون م. خدا نگهدار.

GAIL: What did they say?

گیل: آن ها چه گفتند؟

PETER: They’re going to send an ambulance and a police car
right away.

پیتر: آن ها گفتند که فوراً یک آمبولانس و یک ماشین پلیس خواهند فرستاد.

GAIL: Good, they’re here. I hope the man is OK.

گیل: بسیار خوب، آن ها این جا هستند. امیدوارم که حال آن مرد خوب باشد.

PETER: I know. You have to be so careful when you’re driving.

پیتر: می دانم. شما هم هنگام رانندگی باید دقت و مراقبت فراوان داشته باشید.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-2: درخواست کردن کمک از یک فرد(Dialogue 2-4: Calling for Help)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Hey! This expression is used to show surprise. Notice how That car just ran a red light
and hit that truck!
is said with a lot of energy.

“Hey” این عبارت به منظور نشان دادن شگفتی به کار می رود. توجه داشته باشید که چه طور جمله “That car just ran a red light and hit that truck!” با انرژی فراوان گفته می شود.

Is anyone hurt? This is a yes/no question, so the intonation rises at the end. Notice
how this question is asked in a worried way

“Is anyone hurt” این جمله یک “yes/no question” است، بنابراین آهنگ صدا در پایان این جمله خیزان است. توجه داشته باشید که این جمله با حالت نگران بودن پرسیده می شود.

911 is the phone number you dial for emergency services. The person who answers
will ask you questions about the emergency situation and then send out the necessary
emergency services, which may include police officers, firefighters and an ambulance.

شماره “911” شماره تلفنی است که برای دریافت خدمات اضطراری می توانید با آن تماس بگیرید. فردی که به تماس شما پاسخ می دهد، سؤالاتی را در رابطه با موقعیت اضطراری مورد نظر از شما پرسش می کند و بعد از آن خدمات اضطراری لازم را اعزام خواهد کرد که این خدمات ممکن است ﻣﺄﻣﻮران پلیس، آتش نشان ها و آمبولانس را شامل شود.

I’d like to report a car accident near the post office on Charles Street. Notice how
the key words “car accident,” “post office” and “Charles Street” are stressed. These are
the important details that the emergency services need.

“I’d like to report a car accident near the post office on Charles Street” توجه داشته باشید که چه طور بر کلمات کلیدی “car accident”، “post office” و “Charles Street” تأکید می شود. این کلمات همان جزئیات مهم هستند که مرکز خدمات اضطراری به آن ها نیاز دارد.

It just happened is a way of saying “It happened a moment ago.” Notice the stress on
“just,” which emphasizes that the accident happened very, very recently.

جمله “It just happened” یک راه دیگر برای گفتن جمله “It happened a moment ago” است. به تکیه ی موجود بر کلمه “just” توجه داشته باشید، این تکیه در سطح جمله به این امر تأکید دارد که تصادف چند ثانیه پیش روی داده است.

What did they say? Notice how “say” is emphasized, but the intonation falls at the end
of the word. This is a “what” question, so the intonation falls at the end.

“What did they say” توجه داشته باشید که چه طور بر کلمه “say” تأکید می شود، اما آهنگ صدا در پایان این کلمه افتان است. این جمله یک سؤال با کلمه پرسشی “What” است، به همین دلیل آهنگ صدا در پایان آن افتان خواهد بود.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.