خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-2: در سوپر مارکت (فروشگاه بزرگ)(Dialogue 2-5: At the Supermarket)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-2: در سوپر مارکت (فروشگاه بزرگ)(Dialogue 2-5: At the Supermarket)
در این Unit، به موضوعدر سوپر مارکت (فروشگاه بزرگ) در انگلیسی پرداخته شده است.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-2: در سوپر مارکت (فروشگاه بزرگ)(Dialogue 2-5: At the Supermarket)

LOUISE: Hey, Julia … Look at those desserts! How about baking
some cookies today?

لوئیز : ببین، جولیا ...به آن دسر ها نگاه کن! نظر ت در مورد پخت چند تا کوکی برای امروز چی هست؟

JULIA: Hmm … Yeah, that’s a great idea! While we’re here, let’s
pick up the ingredients.

جولیا: امم... ایده ی عالی هست! تا زمانی که در این جا هستیم، بیا مواد لازم را تهیه کنیم.

JULIA: OK, what do we need?

جولیا: بسیار خوب، چه موادی را لازم داریم؟

LOUISE: The recipe calls for flour, sugar and butter. Oh, and we
also need eggs and chocolate chips.

لوئیز: برای طرز تهیه ی این کوکی آرد، شکر و کره لازم است. اوه، تخم مرغ و تراشه های شکلات هم لازم داریم.

JULIA: Why don’t you get the dairy ingredients? You’ll fnd those
in the refrigerated section in the back of the store. I’ll get
the dry ingredients — they’re in aisle 10.

جولیا: چرا تو مواد لبنی را تهیه نمی کنی؟ آن ها در بخش غذاهایی که سرد نگه داشته شده اند درپشت فروشگاه هستند. من مواد خشک را تهیه می کنم — آن ها در بخش ده هستند.

LOUISE: Great! Let’s meet at the checkout.

لوئیز: عالی شد! در بخش پرداخت فروشگاه می بینم ت!

JULIA: OK. See you there.

جولیا: بسیار خوب. آن جا می بینم ت!

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-2: در سوپر مارکت (فروشگاه بزرگ)(Dialogue 2-5: At the Supermarket)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

How about is a casual way to suggest doing an activity. Notice that “how about” is followed
by an “-ing” verb.

عبارت “How about” یک ساختار غیر رسمی برای پیشنهاد دادن به منظور انجام دادن یک کار است. توجه داشته باشید که بعد از عبارت “how about” فعل به همراه “-ing” به کار می رود.

Hmm … Notice that Julia pauses for a moment. “Hmm” is an expression used to think about
something frst before speaking.

“Hmm…” توجه داشته باشید که جولیا برای یک مدت کم درنگ می کند. عبارت “Hmm…” به منظور فکر کردن در مورد یک موضوع قبل از صحبت کردن به کار می رود.

That’s a great idea! Notice the emphasis on “great.” Julia has thought about it and then
decided that she really does want to bake cookies

“That’s a great idea” به تأکید بر کلمه “great” توجه داشته باشید. جولیا در مورد این موضوع فکرکرده است و بعد تصمیم گرفته است که واقعاً می خواهد پخت کوکی را انجام دهد.

The recipe calls for is a way of saying “the recipe says we need.” The phrase “call for” can
also be used to talk about the weather forecast. (They’re calling for rain.)

جمله ی “The recipe calls for” یک ساختار دیگر برای گفتن جمله “The recipe says we need” است. عبارت “call for” را هم چنین می توان به منظور صحبت کردن در مورد پیش بینی وضعیت هوا استفاده کرد. (They’re calling for rain) که به معنی (بر اساس پیش بینی هواشناسان، هوا بارانی خواهد بود) است.

flour, sugar and butter. Notice that this is a list, so there are short pauses between each
item. Notice also that each ingredient is stressed because this information is important.

“...flour, sugar and butter.” توجه داشته باشید که این یک فهرست است. به همین دلیل درنگ های کوتاه بین هر مورد وجود دارد. هم چنین توجه داشته باشید که بر هر یک از این کلمات تأکید می شود به دلیل این که این اطلاعات مهم هستند.

Why don’t you … This expression is used to ask someone to do something. It can also be
used to give advice — but in this case two friends are deciding on who does which task.

“Why don’t you…” این عبارت به منظور درخواست کردن از یک فرد برای انجام دادن یک کار مورد استفاده قرار می گیرد.

Aisle Notice the silent “s” in aisle. An aisle is an orderly lane in a supermarket, with shelved
products on both sides. Each aisle has a number, so that it is easy to fnd what you need.

“Aisle” به حرف بی صدا ی “s” در این کلمه توجه داشته باشید. “aisle” یک بخش منظم در یک فروشگاه بزرگ است به این صورت که محصولات فروشگاه در هر دو طرف روی طبقه ها قرار دارد. هر بخش یک شماره دارد، به این منظور که پیدا کردن آن چه که لازم دارید آسان باشد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.