خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 7-2: در اداره پست به زبان رسمی(Dialogue 2-7: At the Post Office)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 7-2: در اداره پست به زبان رسمی(Dialogue 2-7: At the Post Office)
در این Unit، به موضوع در اداره پست در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 7-2: در اداره پست به زبان رسمی(Dialogue 2-7: At the Post Office)

POSTAL CLERK: What can I do for you today?

کارمند اداره پست: امروز چه کار ی می توانم برای شما انجام دهم؟

CAROL: I need to mail this package to New York, please.

کارول : من باید این بسته پستی را به نیویورک پست کنم، لطفاً.

POSTAL CLERK: OK, let’s see how much it weighs … it’s about
five pounds. If you send it express, it will get there
tomorrow. Or you can send it priority and it will get
there by Saturday.

کارمند اداره پست: بسیار خوب، اجازه دهید که ببینیم وزن آن چقدر است ... وزن آن حدوداً دو کیلوگرم است. اگر آن را با پست سریع بفرستید، فردا به آن جا خواهد رسید. یا این که می توانید آن را با پست پیشتاز ارسال کنید که در این صورت تا شنبه به آن جا خواهد رسید.

CAROL: Saturday is fne. How much will that be?

کارول: شنبه خوب است. هزینه ی آن چه قدر خواهد بود؟

POSTAL CLERK: $11.35 [eleven thirty-fve]. Do you need anything else?

کارمند اداره پست: 11.35 دلار (یازده دلار و سی و پنج سنت). آیا به خدمات پستی دیگری نیاز دارید؟

CAROL: Oh, yeah! I almost forgot. I need a book of stamps, too.

کارول: داشت از یاد م می رفت! به یک کتاب تمبر هم نیاز دارم.

POSTAL CLERK: OK, your total comes to $20.35 [twenty dollars and thirty-fve cents].

کارمند اداره پست: بسیار خوب، هزینه ی کل این این خدمات پستی 20.35 دلار خواهد بود (بیست دلار و سی و پنج سنت).
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 7-2: در اداره پست به زبان رسمی(Dialogue 2-7: At the Post Office)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

What can I do for you today? Notice that this question starts with “What,” so the
intonation drops at the end of the question.

“What can I do for you today” توجه داشته باشید که این سؤال با کلمه “What” شروع می شود، به همین دلیل آهنگ صدا در پایان این سؤال افتان خواهد بود.

Or you can send it priority … Notice the stress on “or,” which emphasizes that there is
another possibility.

“Or you can send it priority…” به تأکید برکلمه “or” توجه داشته باشید، که این تأکید نشان می دهد یک امکان دیگر نیز وجود دارد.

$11.35 ... $20.35 Notice the two different ways the postal clerk says the price. First he
says eleven thirty-five (without the words dollars and cents), then he says twenty dollars
and thirty-five cents.

“11.35$ ... 20.35$” به دو راه متفاوت که کارمند اداره پست برای گفتن هزینه خدمات پستی در این مکالمه به کار می برد توجه داشته باشید. او برای گفتن هزینه خدمات پستی اول عبارت “eleven thirty five” (بدون استفاده از کلمات دلار و سنت) و بعد عبارت “twenty dollars and twenty cents” را به کار می برد.

Oh, yeah! is an expression used here to mean “I just remembered something.” It’s often
followed by “I almost forgot.”

عبارت “Oh, yeah” در این جا به معنی “I just remembered something.” ( است. به دنبال این عبارت اغلب جمله “I almost forgot.” می آید.

Your total comes to … is a way of saying “the cost is …”

“Your total comes to” یک راه برای گفتن جمله “the cost is…” است.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.