خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-2: حمل و نقل(Dialogue 2-10: Transportation)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-2: حمل و نقل(Dialogue 2-10: Transportation)
در این Unit، به موضوع حمل و نقل در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-2: حمل و نقل(Dialogue 2-10: Transportation)

JOYCE: Should we take a taxi or a bus to the mall?

جویس : آیا باید برای رفتن به مرکز خرید تاکسی بگیریم یا با اتوبوس برویم؟

BILL: Let’s take a bus. It’s impossible to get a taxi during
rush hour.

بیل : بیا با اتوبوس برویم. گرفتن تاکسی در ساعت شلوغی خیابان ها و جاده ها غیر ممکن است.

JOYCE: Isn’t that a bus stop over there?

جویس: آیا آن جا یک ایستگاه اتوبوس نیست؟

BILL: Yes ... Oh! There’s a bus now. We’ll have to run to
catch it.

بیل: بله...اوه! همین الآن یک اتوبوس به آن جا رسید. باید بدویم تا بتوانیم به آن برسیم.

JOYCE: Oh, no! We just missed it.

جویس: اوه، نه! ما خیلی دیر رسیدیم و اتوبوس رفت.

BILL: No problem. There’ll be another one in 10 minutes.

بیل: مشکلی نیست. تا ده دقیقه بعد یک اتوبوس دیگر خواهد آمد.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-2: حمل و نقل(Dialogue 2-10: Transportation)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Should we … or …? Is a way of asking “Which is better?” “Should” is used to ask
for an opinion. Note that we do not say “Will” here.

جمله ی “Should we…or…” یک راه برای پرسش “Which is better” (کدام یک بهتر است؟) است. کلمه “Should” به منظور پرسش نظر یک فرد به کار می رود. توجه داشته باشید که در این جا کلمه “will” به کار نمی رود.

Take a taxi or a bus? The word “or” signals a choice here. Notice the rising
intonation on taxi (the first choice) and falling intonation on bus (the second choice).

“Take a taxi or a bus” کلمه “or” در این جا یک انتخاب را نشان می دهد. به آهنگ خیزان بر کلمه “taxi” (انتخاب اول) و آهنگ افتان بر کلمه “bus” (انتخاب دوم) توجه داشته باشید.

Let’s (Let us) means “I think we should do this”

“Let’s (Let us)” به معنی “I think we should do this” ( من فکر می کنم بهتر است این کار را انجام دهیم) است.

Rush hour is the time of day when most people are going to or from work. In most
American cities, rush hour is from about 7:30 to 9:00 a.m. and from about 4:30 to
6:30 p.m. Notice that “rush hour” is a compound noun, with the main stress on the
first word.

“Rush hour” یک وقت از روز است که بیشتر مردم به محل کار خود می روند یا از آن باز می گردند. در بیش تر شهرهای آمریکا ساعت شلوغی خیابان ها و جاده ها حدوداً از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 9:00 صبح حدوداً از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 6:30 بعد از ظهر است. توجه داشته باشید که “rush hour” یک اسم مرکب است، به این شکل که تأکید اصلی بر کلمه اول قرار می گیرد.

Isn’t that This is a negative question. The speaker expects an affirmative answer. It
is used to check information.

پرسش “Isn’t that” یک پرسش منفی است. گویشور انتظار دارد که یک پاسخ مثبت را دریافت کند. این پرسش به منظور بررسی اطلاعات به کار می رود.

Bus stop is a compound noun, with the main stress on the first word.

کلمه ی “Bus stop” یک اسم مرکب است، به این شکل که تأکید اصلی بر کلمه اول قرار می گیرد.

Oh! is an exclamation used to express alarm or surprise.

کلمه ی “Oh” یک بیان عاطفی است که به منظور ابراز هشدار یا شگفتی به کار می رود.

Oh, no! is an expression used to express disappointment.

“Oh, no” یک عبارت است که به منظور ابراز یأس و نا امید بودن به کار می رود.

We just missed it here means “We arrived a moment too late to get the bus.”
Notice the emphasis on “just” to show the very recent past.

جمله ی “We just missed it” در این جا به معنی “We arrived a moment too late to get the bus” (ما برای گرفتن اتوبوس خیلی دیر رسیدیم) است. توجه داشته باشید که تأکید بر کلمه “just” قرار می گیرد تا نشان دهد که یک موضوع چند ثانیه پیش روی داده است.

No problem here means “It doesn’t matter.”

جمله ی “No problem” در این جا به معنی “It doesn’t matter” (اشکالی ندارد، مهم نیست) است.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.