خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-3: شما چند سال سن دارید؟(Dialogue 3-1: How Old Are You)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-3: شما چند سال سن دارید؟(Dialogue 3-1: How Old Are You)
در این Unit، به موضوع "شما چند سال سن دارید" در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-3: شما چند سال سن دارید؟(Dialogue 3-1: How Old Are You)

PATTY: I’m really excited for Aunt Mary’s surprise birthday party this afternoon! Aren’t you?

پتی :من واقعاً برای مهمانی تولد غافل گیر کننده امروز بعد از ظهر برای خاله مری هیجان زده هستم! این طور نیست؟

SUSAN: Yeah! How old is she?

سوزان : آره! او چند سال سن دارد؟

PATTY: She’ll be 55 on May 14 [fourteenth].

پتی: او در 14 (چهاردهم) ماه مه 55 ساله خواهد شد.

SUSAN: Wow! I didn’t know that my mom was older — she’s going
to be
57 on September 2 [second]. Anyway, Aunt Mary’s
going to be so surprised to see us all here!

سوزان: واو! من نمی دانستم که مادر من از او بزرگ تر است - او در 2 [دوم] سپتامبر 57 ساله شود. به هر حال خاله مری از دیدن همه ما در این جا بسیار شگفت زده خواهد شد!

PATTY: I know! But we still have to get all the food set up before
she gets here … OK! We’re all ready now. Shh! She’s here!

پتی: می دانم! اما ما هم چنان باید تمام غذاها را آماده کنیم قبل از این که او به این جا برسد ... بسیار خوب! اکنون همه ما آماده هستیم! او رسید!

ALL: Surprise!

همه ی افراد: سورپرایز!

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-3: شما چند سال سن دارید؟(Dialogue 3-1: How Old Are You)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

I’m really excited … Notice the emphasis on “really.” “Really” is used to emphasize the
adjective “excited” here.

“I’m really excited…” به تأکید بر کلمه ی “really” توجه داشته باشید. کلمه ی “Really” به منظور تأکید بر صفت “excited” در این جا به کار می رود.

Birthday party Notice that the normal stress for a compound noun falls on the first
element of the compound.

“Birthday party” توجه داشته باشید که تأکید معمول برای یک اسم مرکب بر جزء اول آن قرار می گیرد.

Aren’t you? This negative tag is used to show that the speaker expects a positive
answer. Patty assumes that Susan is also looking forward to the party.

“Aren’t you” کاربرد این پرسش کوتاه و تأکیدی منفی نشان می دهد که گویشور انتظار دارد یک پاسخ مثبت را دریافت کند. پتی فرض می کند که سوزان هم مانند او برای این رویداد خوش حال و هیجان زده است و منتظر مهمانی است.

She’ll be 55 Notice that “55” is stressed here. This detail answers the question “How
old is she?”

“She’ll be 55” توجه داشته باشید که “55” در این جا مورد تأکید قرار می گیرد. این جزئیات پاسخ پرسش “How old is she” است.

Fourteenth Notice that we use “th” for ordinal numbers, starting with 4 [but first,
second and third]. The stress is on the second syllable [fourTEENTH]. Compare this with
“fortieth: 40th” [FORtieth].

“Fourteenth” توجه داشته باشید که ما از "th" برای اعداد ترتیبی استفاده می کنیم، اعداد ترتیبی که با “th” نوشته می شوند از عدد 4 شروع می شود [اما اعداد قبل از آن به شکل “first” (اول) و “second” (دوم) و “third” (سوم) نوشته می شود.]. در کلمه ی “Fourteenth” تأکید بر هجا ی دوم قرار می گیرد [“fourTEENTH”]. این عدد را با عدد “fortieth: 40th “ مقایسه کنید: [FORtieth].

She’s going to be ... Notice how this is pronounced like “gonna be.” Instead of four
syllables “go/ing/to/be” there are three syllables “ga/na/be.”

“She’s going to be…” توجه داشته باشید که چه گونه این جمله به شکل “gonna be” تلفظ می شود. به جا ی این که چهار هجا ی “go/ing/to/be” وجود داشته باشد، سه هجا ی “ga/na/be” وجود دارد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.