خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-3: ورزش مورد علاقه ی شما چی هست؟(Dialogue 3-4: What’s Your Favorite Sport)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-3: ورزش مورد علاقه ی شما چی هست؟(Dialogue 3-4: What’s Your Favorite Sport)
در این Unit، به موضوع ورزش مورد علاقه ی شما چی هست در انگلیسی پرداخته شده است.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-3: ورزش مورد علاقه ی شما چی هست؟(Dialogue 3-4: What’s Your Favorite Sport)

PHIL: What time is that soccer game on? I thought it started
at noon.

فیل : آن بازی فوتبال ساعت چند از تلویزیون پخش می شود؟ من فکر کردم که بازی فوتبال ظهر شروع شد.

JACK: We must have had the wrong time. Oh, well … soccer’s not my
favorite sport anyway. I much prefer basketball.

جک : حتماً زمان بازی را به اشتباه متوجه شدیم. اوه، خوب...به هر حال فوتبال ورزش مورد علاقه ی من نیست. من ورزش بسکتبال را بیشتر دوست دارم.

PHIL: Oh, really? I thought your favorite sport was tennis! I’m a big
fan of basketball,
too.

فیل: اوه، واقعاً؟ من فکر کردم ورزش مورد علاقه ی تو تنیس بود. من هم واقعاً طرف دار بسکتبال هستم.

JACK: How about a game sometime?

جک: نظر ت در مورد این که در آینده با هم بسکتبال بازی کنیم چی هست؟

PHIL: Sure thing! Why don’t we go shoot some hoops now since the
soccer game isn’t on?

فیل: بله حتماً! نظر ت در مورد این که یک بازی غیر رسمی و دوستانه داشته باشیم از آن جا که بازی فوتبال از تلویزیون پخش نمی شود؟

JACK: Excellent idea. Let’s go.

جک: ایده ی فوق العاده ای هست. بیا بریم.


LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

What time is that soccer game on? means “When does the soccer game start”
“What time” plus something plus “on” is a common expression used to ask about the
start time of a TV show or a movie.

“What time is that soccer game on” به معنی “When does the soccer game start” (بازی فوتبال چه زمانی شروع می شود؟) است. “What time” به همراه یک کلمه ی دیگر و به همراه حرف اضافه ی “on” یک عبارت پرکاربرد برای پرسش زمان شروع یک نمایش تلویزیونی یا یک فیلم به کار می رود.

I much prefer basketball here means “I like basketball a lot more than soccer.” Notice
how “much” is stressed to show that the speaker really likes basketball.

“I much prefer basketball” در این جا به معنی “I like basketball a lot more than soccer” (من ورزش بسکتبال را بسیار بیش تر از ورزش فوتبال دوست دارم) است. توجه داشته باشید که چه گونه تأکید بر کلمه ی “much” قرار می گیرد تا نشان دهد که گویشور واقعاً بسکتبال را دوست دارد.

Oh, really? Notice the rising intonation on “really.” This shows that the speaker is
surprised. He thought that Jack liked tennis the best.

“Oh, really” به آهنگ خیزان بر کلمه ی “really” توجه داشته باشید. این امر نشان می دهد که گویشور شگفت زده است. او فکر کرد که جک ورزش تنیش را بیش تر از تمام ورزش ها دوست دارد.

I’m a big fan of basketball is a way of saying “I like basketball very much” (“to be a
fan of” is a casual expression used to describe something you really like).

“I’m a big fan of basketball” یک راه برای گفتن “I like basketball very much” است. “to be a fan of” یک عبارت غیر رسمی و دوستانه است که به منظور توصیف آن چه که شما واقعاً دوست دارید به کار می رود.

How about a game here means “Let’s play a basketball game.”

“How about a game” در این جا به معنی “Let’s play a basketball game” (بیا بسکتبال بازی کنیم) است.

Sure thing! This is a casual expression used to mean “OK.”

“Sure thing” یک عبارت غیر رسمی و دوستانه است که به معنی “OK” به کار می رود.

Shoot some hoops means to play an informal game of basketball. This is a casual
expression used between friends.

“Shoot some hoops” به معنی داشتن یک بازی غیر رسمی و دوستانه است. این عبارت یک عبارت غیر رسمی و دوستانه است که بین افرادی که با هم دوست هستند به کار می رود.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.