خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-3: سرگرمی ها(Dialogue 3-9: Hobbies)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-3: سرگرمی ها(Dialogue 3-9: Hobbies)
در این Unit، به موضوع سرگرمی ها در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-3: سرگرمی ها(Dialogue 3-9: Hobbies)

RYAN: I’m so happy this week of midterm exams is fnished.

رایان : خیلی خوشحال هستم که این هفته امتحانات میان ترم تمام می شود.

TYLER: Same here. I’m looking forward to relaxing in the mountains
this weekend. I’ve planned a little hike in the woods.
And I’m gonna take a canoe trip down the river if the
weather cooperates.

تایلر : من هم همین طور. من مشتاقانه منتظراستراحت کردن در کوهستان این آخر هفته هستم. من برای یک کم پیاده روی در جنگل برنامه ریزی کرده ام. و اگر هوا خوب باشد، قصد دارم که یک سفر قایق رانی به طرف پایین رودخانه داشته باشم.

RYAN: Oh, fun! I’m going to Michigan. I’m taking my camera
because fall is coming fast. The leaves are already turning
all shades of red and orange. It will be awesome.

رایان: اوه، این برنامه ریزی واقعاً سرگرم کننده است! من به میشیگان خواهم رفت. دوربینم را خواهم برد به این دلیل که پاییز به سرعت در راه است. برگ های درختان در حال تبدیل شدن به رنگ های قرمز و نارنجی هستند. فوق العاده خواهد شد.

TYLER: Next time you go there, I’ll join you. I’ve heard Michigan is a
great place to go canoeing.

تایلر: دفعه ی دیگر که به آنجا رفتید، من هم با شما می آیم. من شنیده ام که میشیگان یک مکان عالی برای رفتن به قایق رانی است.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-3: سرگرمی ها(Dialogue 3-9: Hobbies)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Midterm Students at universities in the United States often take exams midsemester,
around October or March of every year. These exams are called midterms. Exams at the
end of the semester are called finals or final exams and are usually in May.

“Midterm” دانشجوها در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا حدوداً در اکتبر یا مارس هر سال امتحانات میان ترم دارند. این امتحانات “midterms” نام دارند. امتحانات در پایان ترم “finals” یا “final exams” نام دارند و معمولاً در ماه مه هستند.

Gonna is a colloquial form of “I’m going to.” Other similar constructions include
“wanna” [want to] or “hafta” [have to]. These are examples of transcriptions of spoken
English and should not be used in a formal context. Some of these examples are now
seen in text messages as a means of shortening sentences.

“Gonna” شکل محاوره ای “I’m going to” است. ساختار های مشابه دیگر “wanna” (want to) یا “hafta” (have to) را شامل می شوند. این ها مثال هایی از آوانویسی زبان انگلیسی گفتاری هستند و نباید در بافت رسمی به کار رود. بعضی از این مثال ها اکنون در در پیام های متنی به عنوان راهی برای کوتاه کردن جملات دیده می شود.

Awesome: is a colloquial way of saying “excellent,” “cool,” “great.” Last night’s rock
concert was awesome.

“Awesome” یک راه محاوره ای برای گفتن کلمات “excellent”، “cool”، “great” است. “Last night’s rock concert was awesome” (کنسرت راک دیشب فوق العاده بود).


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.