خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 11-3: توصیه دادن(Dialogue 3-11: Giving Advice)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 11-3: توصیه دادن(Dialogue 3-11: Giving Advice)
در این Unit، به موضوع توصیه دادن در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 11-3: توصیه دادن(Dialogue 3-11: Giving Advice)

LAYLA: Thanks for meeting with me during your lunch hour. I
appreciate it.

لیلا : ممنون که در ساعت ناهارت با من ملاقات کردی. از این بابت خیلی ممنونم.

MONICA: No problem. I’m happy to help. What’s going on?

مونیکا : خواهش می کنم، مشکلی نیست. خوش حال هستم که بتوانم کمک کنم. چه خبر؟

LAYLA: Oh you know, the usual. Should I take this new job? Or do I
stick with my current one?

لیلا: اوه، می دونی، مثل همیشه. آیا باید این شغل جدید را انتخاب کنم؟ یا شغل فعلی ام را ادامه دهم؟

MONICA: Well, I think it’s time for a change, don’t you? They pay you late
and you are unhappy.

مونیکا: خوب، من فکر می کنم وقت آن باشد که شغل ت را عوض کنی، این طور نیست؟ آن ها پول شما را دیر پرداخت می کنند و شما از این موضوع ناراحت هستید.

LAYLA: Do you really think so?

لیلا: آیا واقعاً این طور فکر می کنی؟

MONICA: I know so. And I’ve been listening to you complain for over a
year now. Trust me. Take the job. What do you have to lose?

مونیکا: بله، من این طور فکر می کنم (من کاملاً از این موضوع مطمئن هستم). و من بیش از یک سال هست که به شکایت کردن تو نسبت به شغلی که داری گوش داده ام. به من اعتماد کن. این شغل جدید را قبول کن. چرا باید آن را از دست بدهی؟

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 11-3: توصیه دادن(Dialogue 3-11: Giving Advice)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

In formal conversation, giving advice is often suggested through modals: ought to/
should / could / If I were you. In informal conversations people tend to use words such
as I think that/ I feel that/ in my opinion.

در گفت و گوی رسمی، توصیه دادن اغلب با افعال “modal” بیان می شوند: “ought to/should/could/If I were you” در گفت و گو های غیر رسمی افراد به استفاده از کلماتی همانند “I think that/I feel that/in my opinion” گرایش دارند.

Listen for the emphasis on I know so and Trust me. These common phrases can be
used to convey both positive and negative emotions. “I know so” conveys a deep belief
or certainty. “To know” shows more certainty than “to think.”

به تأکید بر “I know so” و “Trust me” توجه داشته داشته باشید. این گروه کلمات پر کاربرد را می توان به منظور انتقال معنا در مورد عواطف مثبت و منفی به کار برد. “I know so” معنی یک باور عمیق یا اطمینان را انتقال می دهد. “To know” اطمینان بیش تری را نسبت به “to think” نشان می دهد.

Notice the use of command forms: Take the job. /Trust me./ Go for it! The command
form can be used to gently persuade someone.

به کاربرد شکل امری افعال توجه داشته باشید: “Take the job./Trust me./Go for it” شکل امری افعال را می توان به منظور متقاعد کردن تدریجی یک فرد به کار برد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.