خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را