خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش زبان تالشی

آموزش زبان تالشی
در این دورۀ آموزشی به آموزش زبان تالشی جنوبی با گویش شاندرمنی می پردازیم. این آموزش توسط مهردادپور محمد تهیه و تنظیم شده است و توسط محمد طاها پور محمد اجرا گردیده است. لیست درس های این دورۀ آموزشی را در ادامه می بینید.لیست درس ها


 1. نسبت های فامیلی. آموزش زبان تالشی، درس 1
 2. حیوانات اهلی. آموزش زبان تالشی، درس 2
 3. حیوانات وحشی، پرندگان و ... . آموزش زبان تالشی، درس 3
 4. تعدادی از ظروف آشپزخانه. آموزش زبان تالشی، درس 4
 5. معرفی اعضای بدن . آموزش زبان تالشی ، درس 5
 6. معرفی تعدادی از حیوانات مختلف پرنده حشره و... . آموزش زبان تالشی ، درس 6
 7. تعدادی از میوه ها و خوراکی ها. آموزش زبان تالشی ، درس 7
 8. برخی از اصطلاحات . آموزش زبان تالشی ، درس 8
 9. برخی از اشیاء و وسایل مختلف و... . آموزش زبان تالشی ، درس 9
 10. نسبت های فامیلی . آموزش زبان تالشی ، درس 10
 11. طبیعت . آموزش زبان تالشی ، درس 11
 12. برخی اشیاء. آموزش زبان تالشی، درس 12
 13. ریشۀ افعال. آموزش زبان تالشی، درس 13
 14. برخی افعال. آموزش زبان تالشی، درس 14
 15. ضمایر. آموزش زبان تالشی، درس 15
 16. ضمایر. آموزش زبان تالشی، درس 16
 17. فعل دوست داشتن. آموزش زبان تالشی، درس 17
 18. فعل خوردن: آموزش زبان تالشی، درس 18
 19. فعل خوردن: آموزش زبان تالشی، درس 19
 20. فعل گفتن. آموزش زبان تالشی، درس 20
 21. فعل گفتن. آموزش زبان تالشی، درس 21
 22. فعل پختن. آموزش زبان تالشی، درس 22
 23. فعل شنا کردن. آموزش زبان تالشی، درس 23
 24. فعل رفتن. آموزش زبان تالشی، درس 24
 25. فعل رفتن. آموزش زبان تالشی، درس 25
 26. معرفی کردن شخص. آموزش زبان تالشی، درس 26
 27. افعال بلد بودن و حرف زدن. آموزش زبان تالشی، درس 27
 28. فعل پرواز کردن. آموزش زبان تالشی، درس 28
 29. حیاط خانه، باغ و ... . آموزش زبان تالشی، درس 29
 30. بازی کردن. آموزش زبان تالشی، درس 30
 31. فعل شنیدن. آموزش زبان تالشی، درس 31
 32. فعل شنیدن. آموزش زبان تالشی، درس 32
 33. چاق و لاغر. آموزش زبان تالشی، درس 33
 34. فعل زدن. آموزش زبان تالشی، درس 34
 35. ماسوله. آموزش زبان تالشی، درس 35
 36. رنگ ها. آموزش زبان تالشی، درس 36
 37. خرید و فروش کردن. آموزش زبان تالشی، درس 37
 38. فعل خوردن، برخورد کردن. آموزش زبان تالشی، درس 38
 39. خرید و فروش کردن. آموزش زبان تالشی، درس 39
 40. زمان ها. آموزش زبان تالشی، درس 40
 41. شُل و بی حال. آموزش زبان تالشی، درس 41
 42. چِرا کردن گوسفندان. آموزش زبان تالشی، درس 42
 43. فعل آمدن. آموزش زبان تالشی، درس 43
 44. فعل بلند شدن. آموزش زبان تالشی، درس 44
 45. فعل بلند شدن: آموزش زبان تالشی، درس 45
 46. چند اصلاح تالشی. آموزش زبان تالشی، درس 46
 47. فعل آرام کردن، از گریه باز داشتن. آموزش زبان تالشی، درس 47
 48. فعل خُرد کردن. آموزش زبان تالشی، درس 48
 49. مزۀ غذا. آموزش زبان تالشی، درس 49
 50. خرید. آموزش زبان تالشی، درس 50
 51. بعضی از ضمایر. آموزش زبان تالشی، درس 51
 52. ضمایر و جمله سازی. آموزش زبان تالشی، درس 52
 53. برخی حیوانات. آموزش زبان تالشی، درس 53
 54. فعل قرار دادن. آموزش زبان تالشی، درس 54
 55. فعل دیدن. آموزش زبان تالشی، درس 55
 56. فعل نگاه کردن. آموزش زبان تالشی، درس 56
 57. فعل اشتباه کردن. آموزش زبان تالشی، درس 57
 58. فعل برداشتن. آموزش زبان تالشی، درس 58
 59. فعل نگاه کردن. آموزش زبان تالشی، درس 59
 60. فعل پرتاب کردن. آموزش زبان تالشی، درس 60
 61. برخی اصطلاحات. آموزش زبان تالشی، درس 61
 62. برخی اصطلاحات تالشی. آموزش زبان تالشی، درس 62
 63. فعل فرار کردن. آموزش زبان تالشی، درس 63
 64. فعل سوختن. آموزش زبان تالشی، درس 64
 65. فعل دیدن. آموزش زبان تالشی، درس 65
 66. فعل گرداندن. آموزش زبان تالشی، درس 66
 67. برخی اصطلاحات. آموزش زبان تالشی، درس 67
 68. فعل گرفتن. آموزش زبان تالشی، درس 68
 69. افعال امری، آموزش زبان تالشی درس 69
 70. برخی افعال، آموزش زبان تالشی درس 70
 71. کنارم بمان، آموزش زبان تالشی درس 71
 72. افعال امری، آموزش زبان تالشی درس 72
 73. بدان، آموزش زبان تالشی درس 73
 74. دروغ، آموزش زبان تالشی درس 74
 75. بیا، آموزش زبان تالشی درس 75
 76. هُل دادن، آموزش زبان تالشی درس 76
 77. پختن، آموزش زبان تالشی درس 77
 78. زنده، آموزش زبان تالشی درس 78
 79. تراشیدن، آموزش زبان تالشی درس 79
 80. پیش دستی، آموزش زبان تالشی درس 80
 81. افعال امری، آموزش زبان تالشی درس 81
 82. رهگذر، آموزش زبان تالشی درس 82
 83. زنبور شکارچی، آموزش زبان تالشی درس 83
 84. سکوت و تنهایی، آموزش زبان تالشی درس 84
 85. کنایه های تالشی، آموزش زبان تالشی درس 85
 86. دویدن، آموزش زبان تالشی درس 86
 87. جای مخوف و ترسناک، آموزش زبان تالشی درس 87
 88. کار در مزرعه، آموزش زبان تالشی درس 88
 89. پیدا کردن، آموزش زبان تالشی درس 89
 90. شکوفۀ درخت، آموزش زبان تالشی درس 90
 91. خودی و بیگانه، آموزش زبان تالشی درس 91
 92. وام گرفتن، آموزش زبان تالشی درس 92
 93. ***

مطالب مرتبطنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز