خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فهرست آموزش های عمومی ریاضی

فهرست آموزش های عمومی ریاضی
نویسنده : امیر انصاری
در سایت خوش آموز ما مرجع کاملی از آموزش های ریاضیات را به صورت دسته بندی شده فراهم آورده ایم که از طریق لینک هایی که در انتهای این صفحه آمده اند می توانید آنها را به ترتیب دنبال کنید. با این حال در لابلای تمرین ها و لابلای درس ها گاهاً مجبور می شویم آموزش های متفرقه ای را نیز ایجاد کنیم. برای اینکه دسترسی به این آموزش های متفرقه و جستجوی آنها ساده تر باشد آنها را در اینجا فهرست کرده ایم. دقت کنید که این آموزش ها ترتیب خاصی ندارند و بیشتر حالت رفرنس دارند.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارنکاتی برای مطالعۀ این آموزش ها:

 • مواردی که با علامت مشخص شده اند، مجموعه آموزش می باشند، یعنی خودشان شامل آموزش های دیگری در داخلشان می باشند. در مجموعه آموزش ها مهم است که مطالعه را از آموزش اول مجموعه آغاز کنید.

فهرست آموزش های عمومی ریاضی


 1. دامنه و برد یک تابع و چگونگی یافتن آنها
 2. شناسایی توابع از روی نمودار آنها، تست خط عمودی
 3. مکعب مستطیل و مکعب مربع
 4. شیب خط و روش های محاسبۀ آن
 5. تفاوت دامنۀ طبیعی (natural domain) و دامنه (domain)
 6. تابع چند جمله ای (polynomial)
 7. معادلۀ توابع درجه دوم (Graphs of Quadratic Functions)
 8. ویژگی های سهمی ها (Features of Parabolas)
 9. ترسیم نمودار معادلات درجه دوم در شکل رأس (Vertex Form)
 10. ترسیم نمودار معادلات درجه دوم در شکل استاندارد
 11. حل کردن یک معادلۀ درجه دوم با روش کامل کردن مربع (Completing the Square)
 12. اثبات فرمول حل معادلۀ درجه دوم (Proof of the quadratic formula)
 13. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم
 14. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 1
 15. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 2
 16. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 3
 17. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 4
 18. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 5
 19. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 6
 20. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 7
 21. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 8
 22. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 9
 23. تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس در تابع درجه دوم: تمرین 10
 24. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس
 25. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 1
 26. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 2
 27. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 3
 28. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 4
 29. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 5
 30. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 6
 31. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 7
 32. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 8
 33. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 9
 34. ترسیم نمودار یک تابع درجه دوم در شکل رأس: تمرین 10
 35. تابع جذر (ریشۀ مربع) (square root function)
 36. تبدیلات توابع (Function Transformations)
 37. انتقال های افقی و عمودی در توابع: بخش 1
 38. انتقال های افقی و عمودی در توابع: بخش 2
 39. انتقال های افقی و عمودی در توابع: بخش 3
 40. انتقال های افقی و عمودی در توابع: بخش 4
 41. انتقال های افقی و عمودی در توابع: بخش 5
 42. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 1
 43. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2
 44. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 3
 45. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 4
 46. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 5
 47. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 6
 48. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 7
 49. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 8
 50. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 9
 51. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 10
 52. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 11
 53. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 12
 54. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 13
 55. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 14
 56. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 15
 57. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 16
 58. اثبات اینکه زاویۀ محاطی در یک نیم دایره همیشه 90 درجه می باشد
 59. آشنایی با مفهوم برینگ (Bearing) در ریاضی
 60. فرمول شعاع دایرۀ محیطی (Circumradius) در مثلث و اثبات آن
 61. زاویۀ فراز (Angle of elevation) و زاویۀ شیب (Angle of depression)
 62. تبدیل متر بر ثانیه به کیلومتر در ساعت
 63. تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل
 64. چرا در تقسیم کسرها، کسر دوم را به شکل معکوس تبدیل می کنیم و عملیات تقسیم را به ضرب تبدیل می کنیم؟


 65. ***نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز