خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزشی رایگان جبر 1

دوره آموزشی رایگان جبر 1
نویسنده : امیر انصاری
در این دوره آموزشی از الفبای جبر آغاز می کنیم و قدم به قدم شما را با مبحث مهم جبر در ریاضیات آشنا می کنیم. این دوره آموزشی در واقع ترجمه ای از یک کتاب بسیار ارزشمند و مفید است با نام Algebra I For Dummies که نام اصلی کتاب در واقع "جبر 1 برای احمق ها" با نویسندگی مری جین استرلینگ (Mary Jane Sterling) می باشد. برای احمق ها (For Dummies) یک ناشر جهانی و بسیار معروف است که کتابهای فراوانی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است و به جرات می توان گفت یکی از بهترین ناشران آموزشی و مطرح جهان می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارنکته قابل توجه در مورد این کتاب اینست که برای اولین بار است که در ایران ترجمه می گردد و در حال حاضر اولین و تنها ترجمۀ ارائه شده از این کتاب ارزشمند به صورت اختصاصی توسط سایت خوش آموز ارائه می گردد. امیدوارم که اثر مذکور مفید واقع شود. قطعاً نظرات ارزشمند شما می تواند در این مسیر به ما یاری برساند.

بخش 1: شروع کار با مبانی


فصل 1: ابزارهایتان را گرد آوری کنید


 1. ابزارهایتان را گرد آوری کنید
 2. اعداد (Numbers)
 3. صحبت کردن به زبان جبر
 4. عملیات جبری (Algebra Operations)

فصل 2: اعداد مثبت (Positive) و منفی (Negative)


 1. اعداد مثبت (Positive) و منفی (Negative)
 2. عملیات در جبر (Operations in algebra)
 3. عملیات با اعداد علامت دار (Signed Numbers)
 4. صفر و اعداد علامت دار
 5. ویژگی جابجایی پذیری و ویژگی شرکت پذیری

فصل 3: کسرها (Fractions) و اعداد اعشاری (Decimals)


 1. کسرها و اعداد اعشاری
 2. تکه تکه کردن اعداد و متصل کردن دوبارۀ آنها
 3. کاهش کسرها (ساده کردن کسرها)
 4. مقدمات عملیات کسرها
 5. عملیات کسرها
 6. اعداد اعشاری (Decimals)

فصل 4: توان ها (Exponents) و رادیکال ها (Radicals)


 1. توان ها (Exponents)
 2. عبارتهای توان دار
 3. ضرب و تقسیم توان ها، توان منفی، توانِ توان
 4. جذر (Square Roots)

فصل 5: انجام عملیات ها به ترتیب و درست آزمایی پاسخ ها


 1. ترتیب انجام عملیات ها (order of operations)
 2. نمادهای گروه بندی (Grouping Symbols)
 3. پاسختان را بررسی کنید
 4. متغیر (Variable) در جبر
 5. جمع و تفریق متغیرها
 6. ضرب و تقسیم متغیرها

بخش 2: فاکتورگیری


فصل 6: فاکتورهای اول (Prime Factor)


 1. اعداد اول و اعداد مرکب
 2. نوشتن فاکتورهای اول یک عدد (Prime Factorizations)
 3. در نظر گرفتن فاکتورهای اول

فصل 7: توزیع (Distribution)


 1. توزیع جبری (Algebraic distribution)
 2. توزیع علامت ها (Distributing Signs)
 3. توزیع متغیرها (Distributing variables)
 4. توزیع چند جمله ای ها (Distributing Polynomials)
 5. توزیع های خاص (Special Distributions)

فصل 8: فاکتورگیری (Factoring)


 1. فاکتورگیری (Factoring)
 2. گروه بندی جملات در فاکتورگیری

فصل 9: عبارات درجه دوم (Quadratic expressions)


 1. عبارات درجه دوم (Quadratic expressions)
 2. مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم
 3. آشنایی با FOIL و کاربردش
 4. آشنایی با UnFOIL و کاربردش
 5. انتخاب گزینه های فاکتورگیری

فصل 10: فاکتورگیری از موارد خاص


 1. فاکتورگیری دوجمله ای ها
 2. ترکیب روش های فاکتورگیری
 3. دانستن انتهای عملیات فاکتورگیری
 4. تقسیم مصنوعی (synthetic division)

بخش 3: کار با معادلات (Equations)


فصل 11: قوانین اساسی حل معادلات


 1. سازماندهی صحیح برای حل معادلات
 2. متعادل نگهداشتن معادله
 3. حل معادله با معکوس یک عدد (وارون ضربی)
 4. درست آزمایی حل معادله
 5. پیدا کردن یک هدف

فصل 12: حل معادلات خطی (Linear Equations)


 1. معادلات خطی (Linear Equations)
 2. حل کردن معادلات دارای دو جمله
 3. حل کردن معادلات دارای سه جمله
 4. ساده سازی کنید
 5. کسرها در معادلات جبری
 6. بدست آوردن مقادیر متغیرها در فرمولها

فصل 13: معادلات درجه دوم (Quadratic Equations)


 1. معادلات درجه دوم (Quadratic Equations)
 2. ریشه گیری در معادلات درجه دوم
 3. فاکتورگیری از معادلات درجه دوم
 4. حل کردن معادلات درجه دوم دارای سه جمله
 5. کاربردهای معادلات درجه دوم
 6. فرمول حل معادله درجه دوم (Quadratic Formula)
 7. برخورد با اعداد موهومی (Imaginary Numbers)

فصل 14: تمایز بین معادلات بر اساس توان آنها


 1. معادلات درجه سوم (معادلات مکعبی)
 2. معادلات شبه درجه دوم (quadratic-like)
 3. معادلات دارای رادیکال (Radical equations)
 4. تقسیم ترکیبی (synthetic division)

فصل 15: نابرابری ها (Inequalities)


 1. نابرابری ها (Inequalities)
 2. عملیات بر روی نابرابری ها
 3. نابرابری های خطی (Linear Inequalities)
 4. نابرابری های دارای بیش از یک عبارت
 5. نامساوی های درجه دوم (Quadratic Inequalities)، نامساوی های گویا (rational inequality)
 6. نامساوی های قدر مطلق (Absolute-Value Inequalities)

بخش 4: استفاده از جبر


فصل 16: اندازه گیری با فرمولها


 1. اندازه گیری کردن
 2. فرمول های مساحت (Area Formulas)
 3. فرمول های حجم (Volume Formulas)

فصل 17: فرموله کردن


 1. فرمول های فاصله (Distance Formulas)
 2. فرمول محاسبه بهره و درصد (Interest and Percent)
 3. ترکیب و جایگشت (Combination and Permutation)

فصل 18: مسائل داستانی (Story Problems)


 1. سازماندهی برای حل کردن مسائل داستانی (Story Problems)
 2. مسائل داستانی محیط، مساحت، و حجم
 3. مسائل ترکیبی (Mixture problems)
 4. مسائل داستانی مسافت (Distance)
 5. مسائل داستانی دایره ها (Circles)

فصل 19: با نمودار نشان دادن (Graphing)


 1. با نمودار نشان دادن (Graphing)
 2. شروع کار با نمودارها
 3. ترسیم نقاط در صفحه مختصات
 4. نمایش فرمول ها و معادلات با نمودار
 5. سهمی، شلجمی، یا منحنی U شکل (Parabola)

فصل 20: نمودار خطوط


 1. نمودار خط
 2. عرض از مبدا (y-intercept) و طول از مبدأ (x-intercept)
 3. شیب خط (slope of a line)
 4. خطوط موازی (Parallel) و خطوط عمود بر یکدیگر (Perpendicular)
 5. خطوط متقاطع (Intersecting Lines)

بخش 5: بخش ده ها


فصل 21: ده تا از بهترین روش های اجتناب از مشکلات


 1. ده روش اجتناب از مشکلات و اشتباهات

فصل 22: ده تا از معروفترین معادله ها


 1. ده معادله خیلی معروفنمایش دیدگاه ها (5 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز