خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش زبان ++C : نوع داده Void

آموزش زبان ++C : نوع داده Void
نویسنده : امیر انصاری
نوع داده void آسانترین نوع داده برای توضیح دادن می باشد. اساساً، معنای آن نبود نوع داده (no type) می باشد!

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردر نتیجه، شما نمی توانید متغیرها را از نوع void معرفی کنید :

void value; // won't work, variables can't be defined with a void type

نوع داده void معمولاً در چندین زمینه مختلف استفاده می شود :

 1. به طور معمول، از نوع داده void برای نمایش دادن اینکه یک تابع (function) مقدار بازگشتی ندارد، استفاده می شود :

  void writeValue(int x) // void here means no return value
  {
  std::cout << "The value of x is: " << x << std::endl;
  // no return statement, because the return type is void
  }

 2. در زبان C از کلمه کلیدی void برای نشان دادن اینکه یک تابع (function) هیچ نوع پارامتری نمی پذیرد، استفاده می شود :

  int getValue(void) // void here means no parameters
  {
  int x;
  std::cin >> x;
  return x;
  }

  استفاده صریح از کلمه کلیدی void برای اینکه نشان بدهیم یک تابع (function) هیچ پارامتری ندارد از زبان C باقی مانده است و در زبان ++C الزامی نمی باشد. کد زیر معادل مثال قبلی می باشد و در زبان ++C ترجیح بر اینست که توابع بدون پارامتر را به این شکل بنویسند :

  int getValue() // empty function parameters is an implicit void
  {
  int x;
  std::cin >> x;
  return x;
  }

  قانون : به جای قرار دادن کلمه کلیدی void جهت نمایش اینکه تابعی پارامتر ندارد از یک لیست خالی از پارامترها استفاده کنید.

 3. کلمه کلیدی void یک کاربرد پیشرفته دیگر در ارتباط با Void pointers دارد که در آموزشهای آینده و در مباحث مربوط به خودش به آن خواهیم پرداخت. از آنجا که هنوز برای شما تعریف نکرده ایم که pointer چیست این مبحث را تا آن زمان به تعویق می اندازیم.


آموزش قبلی : آموزش زبان ++C : متغیرها : معرفی، مقدار دهی اولیه و انتساب

آموزش بعدی : آموزش زبان ++C : اندازه متغیرها و عملگر sizeofنمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.