خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بستن حسابها

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بستن حسابها
نویسنده : امیر انصاری
عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی رخ می دهد. بستن حسابها عبارت از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابها در دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد و هدف از آن اینست که حسابها را برای دوره مالی بعد آماده کنیم. طی فرآیند بستن حسابها کلیه حسابهای هزینه و درآمد صفر می شوند تا سود خالص هر دوره مالی بصورت جداگانه از سایر دوره های مالی اندازه گیری شود. همچنین طی فرآیند بستن حسابها ، مانده حساب سرمایه بروز می شود. آخرین گام از فرآیند بستن حسابها، صفر کردن حساب برداشت می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
توقف و تفکر


آیا تا بحال حسابی را در بانک بسته اید؟ وقتی حساب را بستید چقدر در حساب شما باقی می ماند؟ شما برای بستن حساب باید تمامی پولتان را بردارید، آیا درست است؟ خوب، بستن حسابها نیز دقیقآ مشابه همین عملیات است، بعد از بستن حسابها، تمامی حسابهای درآمد، هزینه و برداشت مانده صفر خواهند داشت.
به یاد بیاورید که صورت سود و زیان،‌سود خالص مربوط به یک دوره خاص را گزارش می کرد. برای مثال،‌ سود خالص یک کسب و کار در سال 2013 انحصارآ به سال 2013 مرتبط است. در تاریخ 31 دسامبر 2013 شرکت اسمارت تاچ حسابهای درآمد و هزینه سال جاری را می بندد. برای همین ،‌درآمدها و هزینه ها حسابهای موقت نامیده می شوند (همچنین به نام حسابهای اسمی نیز شناخته می شوند). برای مثال،‌ مانده حساب درآمد خدمات در تاریخ 31 می 2013 در شرکت اسمارت تاچ 7.600$ می باشد. این مانده به طور انحصاری به ماه می تعلق دارد و قبل از اینکه شرکت اسمارت تاچ شروع به ثبت درآمده های ماه ژوئن بکند باید این مانده صفر شود. بطور مشابه، حسابهای هزینه مختلفی که وجود دارند باید در پایان ماه مانده آنها صفر شود.


حساب برداشت برایت نیز یک حساب موقت است و در پایان دوره مالی باید بسته شود زیرا میزان برداشت های مالک در همان دوره را با حساب برداشت اندازه گیری می کنند. تمامی حسابهای موقت (برداشت، درآمدها، و هزینه ها) باید بسته شوند (مانده آنها صفر شود).


در مقابل،‌ حسابهای دائمی (همچنین بنام حسابهای واقعی نیز شناخته می شوند) - داراییها، بدهیها،‌و سرمایه - در پایان دوره مالی بسته نمی شوند. یک راه دیگر برای بخاطر داشتن اینکه کدام حسابها دائمی هستند اینست که حسابهایی را که در ترازنامه می آیند به یاد داشته باشیم . حسابهایی که در ترازنامه گزارش می شوند حسابهای دائمی هستند زیرا آنها بخشی از معادله حسابداری هستند. ثبتهای بستن، مانده حسابهای درآمد، هزینه، و برداشت را به حساب سرمایه منتقل می کند تا حسابهای شرکت را برای دوره مالی بعد آماده کند.


بعنوان یک گام میانی، حسابهای درآمد و هزینه ممکن است در ابتدا به حسابی با نام خلاصه سود و زیان منتقل شوند. حساب خلاصه سود و زیان،‌ خلاصه ای است از سود خالص (یا زیان خالص) برای دوره مالی بوسیله گردآوری مجموع همه هزینه ها (در ستون بدهکار) و مجموع همه درآمد ها (در ستون بستانکار) . حساب خلاصه سود و زیان مانند یک مخزن نگهداری موقتی است که مبلغ سود خالص، یا زیان خالص دوره مالی جاری را نشان می دهد. مانده آن - سود خالص یا زیان خالص - سپس به حساب سرمایه منتقل می شود (حساب خلاصه سود و زیان بسته می شود) . حساب خلاصه سود و زیان آخرین حسابی است که در فرآیند بستن حسابها، صفر می گردد. شکل 4-9 فرآیند بستن حسابها را خلاصه وار نشان می دهد.

بستن حسابهای موقت


همانطور که قبلآ گفتیم، در فرآیند بستن حسابها، تمامی حسابهای موقت بسته می شوند (مانده آنها صفر می گردد) . حسابهای موقت ، دائمی نیستند. فقط حسابهایی که در معادله حسابداری آمده اند (حسابهای ترازنامه ای) دائمی هستند. چهار مرحله بستن حسابها در شکل 4-10 نشان داده شده است.


 1. مانده حسابهای درآمد را از طریق حساب خلاصه سود و زیان به صفر تبدیل کنید. این ثبت بستن، مجموع درآمدها را به سمت بستانکار حساب خلاصه سود و زیان منتقل می کند.
 2. مانده حسابهای هزینه را از طریق حساب خلاصه سود و زیان به صفر تبدیل کنید. این ثبت بستن، مجموع هزینه ها را به سمت بدهکار خلاصه حساب سود و زیان منتقل می کند.

 3. حساب خلاصه سود و زیان، الآن سود یا زیان خالص دوره مالی را در خود دارد. حساب T مربوط به خلاصه حساب سود و زیان در ادامه آمده است :


  حساب خلاصه سود و زیان


  درآمدها ثبت بستن 1 هزینه ها ثبت بستن 2
  سود خالص هزینه ها < درآمدها زیان خالص درآمدها < هزینه ها

 4. مانده حساب خلاصه سود و زیان را از طریق حساب سرمایه به صفر تبدیل کنید. این ثبت بستن، سود یا زیان خالص را به حساب سرمایه منتقل می کند.
 5. مانده حساب برداشت را از طریق حساب سرمایه به صفر تبدیل کنید. این ثبت بستن، مانده حساب برداشت را به سمت بدهکار حساب سرمایه منتقل می کند.
این مراحل با یک مثال بهتر تشریح خواهند شد. فرض کنید، شرکت اسمارت تاچ در پایان ماه می حسابهای خود را می بندد. شکل 4-10 فرآیند بستن حسابهای شرکت اسمارت تاچ را بصورت کامل نشان می دهد.نکته کلیدی


بستن حسابها مانند شروع یک بازی بیسبال می باشد که امتیازها 0-0 می باشد. بعد از بستن حسابها،‌مانده تمامی حسابهای موقت صفر می باشد.شکل 4-10 : انجام ثبتهای بستن حسابها در دفتر روزنامه و دفتر کل

ثبتهای بستن حسابها در دفتر روزنامه


تاریخ حساب بدهکار بستانکار
31 می درآمد خدمات 7.600
31 می خلاصه سود و زیان 7.600
31 می خلاصه سود و زیان 3.900
31 می هزینه اجاره 1.000
31 می هزینه حقوق 1.800
31 می هزینه ملزومات 100
31 می هزینه استهلاک اثاثیه 300
31 می هزینه استهلاک ساختمان 200
31 می هزینه بهره 100
31 می هزینه تاسیسات 400
31 می خلاصه سود و زیان (3.900 - 7.600) 3.700
31 می سرمایه برایت 3.700
31 می سرمایه برایت 1.000
31 می برداشت برایت 1.000

حسابهای کل

هزینه اجاره


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
تعدیل 1.000 1.000
بستن 1.000 0 0

هزینه حقوق


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
900 900
تعدیل 900 1.800
بستن 1.800 0 0

هزینه ملزومات


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
تعدیل 100 100
بستن 100 0 0

هزینه استهلاک اثاثیه


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
تعدیل 300 300
بستن 300 0 0

هزینه استهلاک ساختمان


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
تعدیل 200 200
بستن 200 0 0

هزینه بهره


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
تعدیل 100 100
بستن 100 0 0

هزینه تاسیسات


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
400 400
بستن 400 0 0

درآمد خدمات


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
7.000 7.000
تعدیل 400 7.400
تعدیل 200 7.600
بستن 7.600 0 0

برداشت برایت


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
1.000 1.000
بستن 1.000 0 0

خلاصه سود و زیان


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
بستن درآمدها 7.600 7.600
بستن هزینه ها 3.900 3.700
انتقال به حساب سرمایه 3.700 0 0

سرمایه برایت


شرح بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
33.200 33.200
بستن خلاصه سود و زیان 3.700 36.900
بستن حساب برداشت 1.000 35.900آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری (استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی)

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی اختتامیه (تراز آزمایشی پس از انجام ثبتهای تعدیلی و بستن حسابها)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.