خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انواع مثلث بر اساس زاویه

انواع مثلث بر اساس زاویه
نویسنده : امیر انصاری
همانطور که در همین فصل ذکر کردم، شما می توانید مثلث ها را بر اساس زاویه هایشان دسته بندی کنید. دسته بندی مثلث ها بر اساس زاویه هایشان به شرح زیر می باشد:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار  • مثلث حاده الزاویه (Acute triangle): یک مثلث حاده الزاویه، مثلثی است که دارای سه زاویۀ حاده می باشد (کمتر از \(90^{\circ}\)) .
  • مثلث منفرجه الزاویه (Obtuse triangle): یک مثلث منفرجه الزاویه، مثلثی است که یکی از زاویای آن منفرجه (بیش از \(90^{\circ}\)) می باشد. دو زاویۀ دیگر حاده میباشند. اگر مثلثی باشد که دارای دو (یا سه) زاویۀ منفرجه باشد، دو تا از اضلاع آن در جهت خلاف یکدیگر بیرون می روند و هرگز به یکدیگر نمی رسند تا بتوانند یک مثلث را شکل دهند.
  • مثلث قائم الزاویه (Right triangle): یک مثلث قائم الزاویه، مثلثی است که دارای یک زاویۀ قائمه (\(90^{\circ}\)) و دو زاویۀ حاده می باشد. ساق های یک مثلث قائم الزاویه اضلاعی هستند که زاویۀ قائمه را لمس می کنند، و وتر (hypotenuse) آن ضلعی است که در مقابل زاویۀ قائمه قرار دارد. من فصل 8 را به مثلث های قائم الزاویه تخصیص داده ام.

مجموع زوایای یک مثلث \(180^{\circ}\) می باشد. این دلیل دیگری بر اینست که چرا وقتی که یکی از زوایای یک مثلث \(90^{\circ}\) یا بزرگتر باشد، دو زاویۀ دیگر باید حاده باشند.

من یک مثال دیگر از این مجموع \(180^{\circ}\) را در بخش مربوط به مثلث های متساوی الاضلاع برایتان زدم. زاویه های یک مثلث متساوی الاضلاع برابر با \(60^{\circ}\) ، \(60^{\circ}\) ، و \(60^{\circ}\) می باشند. در فصل 8، شما دو مثال مهم دیگر را خواهید دید: مثلث \(30^{\circ}-60^{\circ}-90^{\circ}\) و مثلث \(45^{\circ}-45^{\circ}-90^{\circ}\) .نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.