آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

ایجاد یک مثلث قائم الزاویه با اندازۀ دو ضلع معلوم

در این آموزش دو مسأله در مورد حل کردن مثلث مطرح می کنیم و سعی می کنیم که با یکدیگر آنها را حل کنیم. ...

تمرین 77، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

فرض کنید که \(f\) یک تابع زوج و \(g\) یک تابع فرد باشد و هر دو تابع \(f\) و \(g\) بر روی خط اعداد حقیقی \((-\infty,\infty)\) تعریف شده باشند. در این صورت کدام یک از موارد زیر زوج و کدام یک فرد می باشند؟ ...

تمرین 74، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید. $$ y=(-2x)^{\frac{2}{3}} $$ ...

تمرین 73، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید. $$ y = - \sqrt[3]{x} $$ ...

تمرین 72، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید. $$ y=\frac{2}{x^2} + 1 $$ ...

تمرین 71، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید. $$ y=\frac{1}{2x} - 1 $$ ...

تمرین 70، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید. $$ y=(1-x)^3 + 2 $$ ...

تمرین 69، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید. $$ y= (x-1)^3 + 2 $$ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi