خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


قضایای ویژگیهای تراگذری و جانشینی

قضایای ویژگیهای تراگذری و جانشینی
نویسنده : امیر انصاری
ویژگی تراگذری (Transitive Property) ـــ به آن ویژگی تعدی و انتقالی نیز می گویند ـــ و ویژگی جانشینی (Substitution Property) ـــ به آن ویژگی جایگذاری و تعویض نیز می گویند ـــ دو اصلی هستند که شما باید فوراً آنها را درک کنید. اگر \(a=b\) و \(b=c\) ، سپس \(a=c\) ، درسته؟ این تراگذری است. و اگر \(a=b\) و \(b \lt c\) ، سپس \(a \lt c\) . این جانشینی است. به اندازۀ کافی ساده می باشد. در لیست زیر، شما این قضایا را با جزئیات بیشتری می بینید:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار • ویژگی تراگذری (برای سه پاره خط یا زاویه): اگر دو پاره خط (یا زاویه) هر کدام با یک پاره خط (یا زاویه) دیگر همنهشت باشند، سپس آنها با یکدیگر همنهشت هستند. به عنوان مثال، اگر \(\angle{A} \cong \angle{B}\) و \(\angle{B} \cong \angle{C}\) ، سپس \(\angle{A} \cong \angle{C}\) (\(\angle{A}\) و \(\angle{C}\) هر کدام با \(\angle{B}\) همنهشت می باشند، بنابراین آنها با یکدیگر نیز همنهشت هستند). شکل 8-5 را ببینید.

 • ویژگی تراگذری (برای چهار پاره خط یا زاویه): اگر دو پاره خط (یا زاویه) با پاره خط هایِ (یا زاویه هایِ) همنهشت، همنهشت باشند، سپس آنها با یکدیگر نیز همنهشت هستند. به عنوان مثال، اگر \(\overline{AB} \cong \overline{CD}\) ، \(\overline{CD} \cong \overline{EF}\) ، و \(\overline{EF} \cong \overline{GH}\) ، سپس \(\overline{AB} \cong \overline{GH}\) . (\(\overline{AB}\) و \(\overline{GH}\) با پاره خطهایِ همنهشتِ \(\overline{CD}\) و \(\overline{EF}\) همنهشت می باشند، بنابراین آنها با یکدیگر نیز همنهشت می باشند.) شکل 9-5 را ببینید.

 • ویژگی جانشینی: اگر دو شیء هندسی (پاره خط، زاویه، مثلث، یا هر چیز دیگر) با یکدیگر همنهشت باشند و شما گزاره ای شامل یکی از آنها داشته باشید، می توانید این دو شیء را با هم تعویض کنید و یکی را جانشین دیگری کنید. به عنوان مثال، اگر \(\angle{X} \cong \angle{Y}\) و \(\angle{Y}\) مکمل \(\angle{Z}\) باشد، سپس \(\angle{X}\) مکمل \(\angle{Z}\) می باشد. در این ویژگی بخصوص وجود تصویر کمکی نمی کند، بنابراین من آن را نادیده می گیرم.

قضایای ویژگیهای تراگذری و جانشینی
برای جلوگیری از اشتباه گرفتنِ ویژگیهای تراگذری و جانشینی، کافیست این راهنماییها را دنبال کنید:

 • زمانی از ویژگی تراگذری به عنوان یک دلیل در یک اثبات استفاده کنید که گزارۀ موجود در همان خط شامل چیزهای همنهشت باشد.
 • زمانی از ویژگی جانشینی استفاده کنید که گزاره شامل همنهشتی نباشد. نکته: ویژگی جانشینی، تنها قضیه ای در این فصل می باشد که شامل همنهشتی در ستون گزاره نمی باشد.

اثبات زیر را که با زاویه ها درگیر میباشد، بررسی کنید:

قضایای ویژگیهای تراگذری و جانشینی
داده ها:
\(\angle{TFI}\) یک زاویۀ قائمه می باشد
\(\angle{1} \cong \angle{2}\)
اثبات کنید:
\(\angle{2}\) متمم \(\angle{3}\) می باشد.

در اینجا نیازی به استراتژی بازی نداریم، زیرا اثبات خیلی کوتاه می باشد ـــ نگاهی بیندازید:

قضایای ویژگیهای تراگذری و جانشینی
ترجمۀ شکل:
 1. \(\angle{TFI}\) یک زاویۀ قائمه می باشد.
  داده ها.
 2. \(\angle{1}\) متمم \(\angle{2}\) می باشد.
  اگر دو زاویه یک زاویۀ قائمه را تشکیل دهند، سپس آنها متمم می باشند (تعریف متمم).
 3. \(\angle{1}\) با \(\angle{2}\) همنشهت می باشند.
  داده ها.
 4. \(\angle{2}\) متمم \(\angle{3}\) می باشد.
  ویژگی جانشینی (گزاره هایِ 2 و 3؛ \(\angle{2}\) جانشین \(\angle{1}\) می شود).

و برای بخش نهاییِ برنامه، در اینجا یک اثبات دیگر داریم:

قضایای ویژگیهای تراگذری و جانشینی
داده ها:
\(X\) نقطۀ میانی \(\overline{MS}\) و \(\overline{OI}\) می باشد
\(\overline{SX} \cong \overline{IX}\)
اثبات کنید:
\(\overline{MX} \cong \overline{OX}\)

این هم یک اثبات کوتاه دیگر می باشد که نیازی به استراتژی بازی ندارد.

قضایای ویژگیهای تراگذری و جانشینی
ترجمۀ شکل:
 1. \(X\) نقطۀ میانی \(\overline{MS}\) و \(\overline{OI}\) می باشد.
  داده ها.
 2. \(\overline{SX} \cong \overline{MX}\)
  \(\overline{IX} \cong \overline{OX}\)
  یک نقطۀ میانی یک پاره خط را به دو پاره خط همنهشت تقسیم می کند.
 3. \(\overline{SX} \cong \overline{IX}\)
  داده ها.
 4. \(\overline{MX} \cong \overline{OX}\)
  ویژگی تراگذری (برای چهار پاره خط؛ گزاره های 2 و 3).نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.