خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل

تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل
نویسنده : امیر انصاری
اگر مجموع دو زاویه برابر با 90 درجه باشد، آن دو زاویه را متمم (complementary) می نامند. اگر مجموع دو زاویه برابر با 180 درجه باشد، آن دو زاویه را مکمل (Supplementary) می نامند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارمثال: دو زاویۀ زیر متمم هستند، زیرا اگر آنها را کنار هم بگذاریم یک زاویۀ \(90^{\circ}\) را تشکیل می دهند.

تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل
تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل
مثال: دو زاویۀ زیر مکمل هستند، زیرا اگر آنها را کنار یکدیگر بگذاریم یک زاویۀ \(180^{\circ}\) را تشکیل می دهند.

تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل
تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل

مثال های بیشتر از زاویای متمم


زاویه های زیر همگی متمم هستند:

تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل

مثال های بیشتر از زاویای مکمل


زاویه های زیر همگی مکمل هستند:

تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.