خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای تحصیل نشده (درآمدهای تحقق نیافته)

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای تحصیل نشده (درآمدهای تحقق نیافته)
نویسنده : امیر انصاری
بعضی کسب و کارها، قبل از ارائه خدمات به مشتریان وجه آن را دریافت می کنند. دریافت وجه نقد قبل از ارئه خدمات یک بدهی ایجاد می کند که باید در آینده کاری در قبال آن به مشتری ارائه گردد، به این مبالغ درآمدهای تحقق نیافته می گویند. در اینجا شرکت کالا یا خدماتی را به مشتری بدهکار می باشد، و یا اینکه باید مبلغ دریافتی از مشتری را به وی بازگرداند. تنها بعد از اتمام کار است که این درآمدها برای شرکت تحقق پیدا خواهند کرد. بدلیل این تاخیر زمانی، به درآمدهای تحقق یافته، همچنین درآمدهای تحصیل نشده نیز گفته می شود. درآمدهای تحقق نیافته هنگامی رخ می دهند که شرکت وجهی را دریافت کند بدون آنکه کار لازم در قبال آن را تکمیل کرده باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربرای مثال، فرض کنید، یک شرکت حقوقی قراردادی را با شرکت اسمارت تاچ می بندد که طی آن ، شرکت مذکور ماهیانه مبلغ 600$ در ابتدای ماه پرداخت می کند، و در قبال آن، شرکت اسمارت تاچ باید در طول آن ماه خدمات آموزشی را ارائه دهد و ارائه این خدمات آموزشی را از همان روزهای اول ماه بلافاصله شروع کند. در تاریخ 21 می شینا برایت اولین دریافتی را کسب میکند. شرکت اسمارت تاچ وجه نقد دریافتی و بدهیهای مرتبط با آن را به شکل زیر ثبت می کند:تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
21 می 2013 موجودی نقدی دریافت وجه بابت درآمد تحقق نیافته 600
21 می 2013 درآمد تحصیل نشده خدمات دریافت وجه بابت درآمد تحقق نیافته 600حالا حساب بدهی، درآمدهای تحصیل نشده خدمات، نشان میدهد که شرکت اسمارت تاچ مبلغ 600$ بدهکار می باشد.


بدهیها

درآمد تحصیل نشده خدماتتاریخ بدهکار بستانکار
21 می 2013 600
مانده 600


درآمد تحصیل نشده خدمات، یک حساب بدهی می باشد، چون شرکت خدماتی را به مشتری در زمان آینده بدهکار می باشد.تراز آزمایشی بتاریخ 31 می (شکل 3-4) مانده حساب درآمد خدمات تحصیل نشده را 600$ گزارش می کند. در طول ده روز قبل در ماه می – از 21 می تا 31 می – شرکت اسمارت تاچ در حدود یک سوم از این 600$ را محقق کرده است که معادل 200$ می باشد. بنابراین، شرکت اسمارت تاچ ثبت تعدیلی زیر را انجام میدهد تا مبلغ 200$ درآمد خدمات را که محقق شده است ثبت نماید.تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
31 می 2013 درآمدهای تحصیل نشده خدمات ثبت تحقق یافتن بخشی از درآمدهای تحقق نیافته 200
31 می 2013 درآمد خدمات ثبت تحقق یافتن بخشی از درآمدهای تحقق نیافته 200ثبت تعدیلی فوق باعث می شود تا 200$ از بدهیها به درآمد تغییر یابند. حساب درآمد خدمات 200$ افزایش می یابد، و حساب درآمد خدمات تحصیل نشده 200$ کاهش می یابد. حالا هر دو حساب در تاریخ 31 می 2013 بروز رسانی شده اند:


بدهیها

درآمد تحصیل نشده خدماتتاریخ بدهکار بستانکار
21 می 2013 600
31 می 2013 200
مانده 400


درآمدها

درآمد خدماتتاریخ بدهکار بستانکار
7.000
31 می 2013 400
31 می 2013 200
مانده 7.600این مثالی بود تا به شما نشان دهد که بدون ثبت تعدیلی در میزان بدهیها اغراق صورت میگرفت.


این نکته کلیدی را بخاطر داشته باشید:


یک حساب درآمد تحصیل نشده، حسابی از نوع بدهی می باشد، و نه حسابی از نوع درآمد.


درآمدهای تحقق نیافته یک شرکت، پیش پرداخت هزینه شرکتی می باشد که مشتری آنها می باشد. در مثال بالا شرکت حقوقی که مشتری اسمارت تاچ بود را در نظر بگیرید، شرکت حقوقی مذکور مبلغ 600$ را بعنوان پیش پرداخت هزینه – که یک دارایی برای آنها می باشد – ثبت کرده بود. و شرکت اسمارت تاچ این مبلغ را بعنوان درآمد تحقق نیافته – که یک بدهی برای اسمارت تاچ می باشد – ثبت می کند.


شکل 3-6 دوره های زمانی و ثبتهای تعدیلی پیش پرداخت و تحقق نیافته ها را بصورت خلاصه نشان می دهد. این شکل را بادقت مطالعه کنید.


شکل 3-6 : پیش پرداختها و ثبتهای تعدیلی تعهدی

ثبت اصلی

پیش پرداختها - دریافت یا پرداخت وجه نقد پیشاپیش اتفاق می افتد

پیش پرداخت هزینه ها


حساب شرح بدهکار بستانکار
پیش پرداخت اجاره پرداخت پیشاپیش هزینه اجاره که بعنوان یک دارایی ثبت می شود XXX
موجودی نقد پرداخت پیشاپیش هزینه اجاره که بعنوان یک دارایی ثبت می شود XXX

ثبت تعدیلی


حساب شرح بدهکار بستانکار
هزینه اجاره ثبت تعدیلی پیش پرداخت هزینه اجاره بعد از منقضی شدن آن XXX
پیش پرداخت اجاره ثبت تعدیلی پیش پرداخت هزینه اجاره بعد از منقضی شدن آن XXX

استهلاک


حساب شرح بدهکار بستانکار
اثاثیه پرداخت بابت خرید اثاثیه و ثبت اولیه دارایی XXX
موجودی نقد پرداخت بابت خرید اثاثیه و ثبت اولیه دارایی XXX

ثبت تعدیلی


حساب شرح بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک اثاثیه ثبت تعدیلی استهلاک دارایی XXX
استهلاک انباشته اثاثیه ثبت تعدیلی استهلاک دارایی XXX

درآمدهای تحصیل نشده - درآمدهای تحقق نیافته


حساب شرح بدهکار بستانکار
موجودی نقد دریافت وجه نقد مربوط به درآمد تحقق نیافته XXX
درآمد تحقق نیافته خدمات دریافت وجه نقد مربوط به درآمد تحقق نیافته XXX

ثبت تعدیلی


حساب شرح بدهکار بستانکار
درآمد تحقق نیافته خدمات ثبت تعدیلی درآمد تحقق نیافته بعد از اینکه تحقق یافت XXX
درآمد خدمات ثبت تعدیلی درآمد تحقق نیافته بعد از اینکه تحقق یافت XXX

اقلام تعهدي اقلام تحقق يافته اما پرداخت نشده

هزینه های معوق


حساب شرح بدهکار بستانکار
هزینه حقوق و دستمزد تعهد پرداخت هزینه تحقق یافته XXX
حقوق پرداختنی تعهد پرداخت هزینه تحقق یافته XXX

ثبت تعدیلی


حساب شرح بدهکار بستانکار
حقوق پرداختنی پرداخت نقدی هزینه معوق XXX
موجودی نقد پرداخت نقدی هزینه معوق XXX

درآمد معوق درآمد تحقق يافته اما دريافت نشده

ثبت اصلی


حساب شرح بدهکار بستانکار
حسابهای دریافتنی ثبت درآمد تعلق گرفته XXX
درآمد خدمات ثبت درآمد تعلق گرفته XXX

ثبت تعدیلی


حساب شرح بدهکار بستانکار
موجودی نقد دریافت وجه نقد بابت درآمد معوق XXX
حسابهای دریافتنی دریافت وجه نقد بابت درآمد معوق XXXنکته کلیدی :


خلاصه فرآیند تعدیل،ثبت تمامی رویدادهای مالی مربوط به یک دوره زمانی خاص ، که در صورت سود و زیان تاثیر گذار هستند. هر ثبت تعدیلی بر روی یک حساب درآمد یا یک حساب هزینه تاثیر می گذارد،برای بروز رسانی ترازنامه، بدین هدف که تمامی حسابها ارزشهای (مانده های) درستی را نشان بدهند. هر ثبت تعدیلی بر روی یک دارایی یا یک بدهی تاثیر می گذارد (اما هرگز بر روی حساب موجودی نقد اثر نمی گذارد.)


شکل 3-7 خلاصه ثبتهای تعدیلی شرکت اسمارت تاچ در تاریخ 31 می 2013 را نشان می دهد.توقف و تفکر :


به هشت ثبت تعدیلی در شکل 3-7 نگاه کنید. توجه کنید که تنها دو تراکنش آخر باعث افزایش درآمدها شده اند. و شش ثبت تعدیلی دیگر باعث بالا رفتن هزینه ها شده اند. بنابراین، وقتی در مورد یک ثبت تعدیلی در شک و گمان هستید، به احتمال زیاد اگر باعث افزایش بدهیها یا هزینه ها شده باشد آن یک ثبت تعدیلی می باشد.شکل 3-7: انجام ثبتهای تعدیلی شرکت اسمارت تاچ در دفتر روزنامه و دفتر کل

اطلاعات مربوط به ثبتهای تعدیلی در تاریخ 31 می 2013

  • الف- منقضی شدن 1000$ از پیش پرداخت اجاره
  • ب- مصرف شدن 100$ از ملزومات اداری
  • پ- مستهلک شدن 300$ از اثاثیه
  • ت- مستهلک شدن 200$ از ساختمان
  • ث- تعلق گرفتن مبلغ 900$ از هزینه حقوق و دستمزد
  • ج- تعلق گرفتن مبلغ 100$ از هزینه بهره
  • چ- تعلق گرفتن 400$ از درآمد خدمات
  • ح- تحقق یافتن 200$ از درآمدهای خدمات که پول آن پیشاپیش گرفته شده بود

ثبتهای تعدیلی در دفتر روزنامه

حساب شرح بدهکار بستانکار
الف هزینه اجاره ثبت هزینه اجاره 1.000
الف پیش پرداخت اجاره ثبت هزینه اجاره 1.000
ب هزینه ملزومات ثبت ملزومات مصرف شده 100
ب ملزومات ثبت ملزومات مصرف شده 100
پ هزینه استهلاک اثاثیه ثبت استهلاک اثاثیه 300
پ استهلاک انباشته اثاثیه ثبت استهلاک اثاثیه 300
ت هزینه استهلاک ساختمان ثبت استهلاک ساختمان 200
ت استهلاک انباشته ساختمان ثبت استهلاک ساختمان 200
ث هزینه حقوق و دستمزد تعلق گرفتن هزینه حقوق و دستمزد 900
ث حقوق پرداختنی تعلق گرفتن هزینه حقوق و دستمزد 900
ج هزینه بهره تعلق گرفتن هزینه بهره 100
ج بهره پرداختنی تعلق گرفتن هزینه بهره 100
چ حسابهای دریافتنی تعلق گرفتن درآمد خدمات 400
چ درآمد خدمات تعلق گرفتن درآمد خدمات 400
ح درآمد خدمات تحقق نیافته ثبت درآمد خدمات که پول آن پیشاپیش گرفته شده بود 200
ح درآمد خدمات ثبت درآمد خدمات که پول آن پیشاپیش گرفته شده بود 200
حسابهای کل

داراییهاموجودی نقد


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
4.800 4.800

حسابهای دریافتنی


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
2.200 2.200
400 2.600

ملزومات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
700 700
100 600

پیش پرداخت اجاره


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
3.000 3.000
1.000 2.000

اثاثیه


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
18.000 18.000

ساختمان


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
48.000 48.000

استهلاک انباشته اثاثیه


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
300 300

استهلاک انباشته ساختمان


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
200 200

بدهیهاحسابهای پرداختنی


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
18.200 18.200

حقوق پرداختنی


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
900 900

بهره پرداختنی


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
100 100

درآمد تحقق نیافته خدمات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
200 200
600 400

اسناد پرداختنی


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
20.000 20.000

سرمایه مالکسرمایه برایت


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
33.200 33.200

برداشت برایت


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
1.000 1.000

درآمددرآمد خدمات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
7.000 7.000
400 7.400
200 7.600

هزینه هاهزینه اجاره


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
1.000 1.000

هزینه حقوق و دستمزد


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
900 900
900 1.800

هزینه ملزومات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
100 100

هزینه استهلاک اثاثیه


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
300 300

هزینه استهلاک ساختمان


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
200 200

هزینه بهره


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
100 100

هزینه تاسیسات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
400 400

آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای معوق (درآمدهای تحقق یافته اما دریافت نشده)

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی تعدیل شده

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.