خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین ترکیبی 2، مرور فصل 1، ریاضی هشتم

تمرین ترکیبی 2، مرور فصل 1، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.تمرین ترکیبی 2، مرور فصل 1، ریاضی هشتم

پاسخ


$$
(-2\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}) \div (-1\frac{1}{4} \times \frac{-2}{5}) \\
= (-\frac{5}{2}+\frac{4}{3}) \div (-\frac{5}{4} \times \frac{-2}{5}) \\
= (\frac{-15+8}{6}) \div (+\frac{1}{2}) \\
= -\frac{7}{6} \div \frac{1}{2} \\
= -\frac{7}{6} \times \frac{2}{1} \\
= -\frac{7}{3}
$$
$$
1-\frac{1-1\frac{1}{2}}{-1+1\frac{1}{2}} \\
=1 - \frac{\frac{1}{1} - \frac{3}{2}}{-\frac{1}{1} + \frac{3}{2}}\\
= 1 - \frac{\frac{2-3}{2}}{\frac{-2+3}{2}} \\
= 1 - \frac{\frac{-1}{2}}{\frac{1}{2}}\\
=1- (-\frac{1}{2} \div \frac{1}{2})\\
= 1 - (-\frac{1}{2} \times \frac{2}{1})\\
= 1 - (-1)\\
= 1 + 1 = 2
$$


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.