آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی درسی خوش آموز

کار در کلاس 1 و 2، تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)، فصل 4، ریاضی هفتم

برای مشاهدۀ کامل مطلب کار در کلاس 1 و 2، تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)، فصل 4، ریاضی هفتم بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

فعالیت 1 و 2، تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)، فصل 4، ریاضی هفتم

برای مشاهدۀ کامل مطلب فعالیت 1 و 2، تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)، فصل 4، ریاضی هفتم بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

تمرین 5، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

شکل های زیر چه شباهت هایی با هم دارند؟ چه تفاوت هایی با هم دارند؟ ...

تمرین 4، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

در شکل مقابل اندازۀ زاویۀ \(\overset{\land}{xAz}\) برابر با \(120\) درجه است. زاویۀ \(\overset{\land}{xAy}\) چه کسری از \(\overset{\land}{xAz}\) است؟ ...

تمرین 3، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

در شکل مقابل می دانیم زاویه های \(\overset{\land}{xOz}\) و \(\overset{\land}{tOy}\)، \(90^{\circ}\) هستند. چگونه می توانید نتیجه بگیرید که: \(\overset{\land}{xOy} = \overset{\land}{tOz}\) ؟ ...

تمرین 1، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

یک مثال برای هر یک از زمان هایی بنویسید که عقربۀ بین ساعت شمار و دقیقه شمار زاویۀ راست، باز، تند و نیم صفحه را نشان دهد ...

فعالیت 4، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

به چندضلعی هایی که همۀ ضلع ها و زاویه هایشان با هم مساوی است، چندضلعی منتظم گفته می شود. کدام شکل در فعالیت قبل چند ضلعی منتظم بود؟ ...

فعالیت 3، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

هر یک از شکل های زیر یک چندضلعی اند. چندضلعی هایی که هیچ زاویۀ بزرگ تر از \(180^{\circ}\) ندارند، محدّب نامیده می شوند. به چند ضلعی ای که دست کم یک زاویۀ بزرگ تر از \(180^{\circ}\) داشته باشد، چندضلعی مقعر می گویند. چند ضلعی های مقعر (کاو) و محدّب (کوژ) را در شکل زیر مشخص سازید. ...

فعالیت 2، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

می خواهیم در هر قسمت جدول مقابل یک مثلث رسم کنیم. در کدام قسمت ها نمی توانیم مثلثی رسم کنیم؟ در قسمت هایی که می توانیم مثلث رسم کنیم، یک مثلث بکشید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi