خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

فعالیت 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
خروجی یک ماشین را به ورودی یک ماشین می بندیم و یک ماشین ترکیبی می سازیم. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفعالیت 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


$$
\begin{array}{|c|c|}
\hline
\text{تعیین خروجی ماشین} &
\text{شکل خلاصۀ عملکرد هر ماشین}\\
\hline
2 \times (3) = 6 + (-5) = 1 & y=1\\
x \times 3 = 3x + (-5) = 3x-5 & y=3x-5\\
7 \times (-1) = -7 + 8 = 1 & y=1\\
x \times (-1) = -x + 8 = 8-x & y=8-x\\
5 \times 10=50+3=53 & y = 53\\
x \times 10=10x+3=10x+3 & y = 10x+3\\
\hline
\end{array}
$$


با معرفی سایت خوش آموز به دوستان و همکلاسی هایتان از ما حمایت کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.