خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 21

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 21
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 21 . آموزشگاه رایگان خوش آموزThe plane stops at the airport and a man gets out. Roy
Begins to walks across to him.
The man stands still and looks at the sky. There is a
Small smile on his face. His suit is dirty and he looks
Tired.
‘oh dear!’ think Roy ‘what’s the matter with him?’هواپیما در فرودگاه ایستاده و یک مرد بیرون می آید. روی شروع به سمت او رفتن می کند.
مرد ایستاده و هنوز به آسمان نگاه می کند. یک لبخند ریز در چهره او است. کت شلوار او کثیف و به نظر خسته می آید.
روی فکر میکند: اوه عزیزم! او چه مشکلی دارد؟

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.