خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار در کلاس 2، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

کار در کلاس 2، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
$$


(3+2)^2 = 2^2 + 3^2\\
(4 \times 3)^2 = 3^2 \times 4^2\\
(\frac{2}{3})^2 = \frac{22}{32}\\
5 \times 6^2 = (6 \times 5)^2\\
2^2 \times 5^2 = 10^4\\
2^3 \times 2 ^4 = 2^7
$$

پاسخ


$$
(3+2)^2 = 2^2 + 3^2\\
(5)^2 = 4 + 9\\
25 = 13 \text{ ❌}
$$
$$
(4 \times 3)^2 = 3^2 \times 4^2\\
(12)^2 = 9 \times 16\\
144 = 144 \text{ ✔️}
$$
$$
(\frac{2}{3})^2 = \frac{22}{32}\\
\frac{4}{9} = \frac{11}{16} \text{ ❌}
$$
$$
5 \times 6^2 = (6 \times 5)^2\\
5 \times 36 = (30)^2\\
180 = 900 \text{ ❌}
$$
$$
2^2 \times 5^2 = 10^4\\
4 \times 25 = 10,000\\
100 = 10,000 \text{ ❌}
$$
$$
2^3 \times 2 ^4 = 2^7\\
8 \times 16 = 128\\
128 = 128 \text{ ✔️}
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.