خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


باندها (Bands)

باندها (Bands)
نویسنده : امیر انصاری
باند (band) یک شیء است که مستقیماً در صفحۀ گزارش (report page) قرار گرفته است و ظرفی برای سایر اشیاء همچون متن (Text)، تصویر (Picture) و ... می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردر مجموع در فست ریپورت (FastReport) سیزده نوع باند وجود دارد. بسته به اینکه نوع باند چه باشد، در جای خاصی از گزارش چاپ می شود.

نوع باند چگونگی پرینت شدن باند
Report Title (عنوان گزارش) فقط یک بار و آنهم در ابتدای گزارش چاپ می شود. اگر بخواهید باند عنوان گزارش قبل از باند Page Header (سربرگ صفحه) چاپ شود، می توانید ویژگی TitleBeforeHeader که از ویژگی های صفحه (page) می باشد را تغییر دهید. برای تغییر این ویژگی از صفحۀ ویژگی ها (Properties window) استفاده خواهید کرد که در ادامۀ دوره با جزییات کامل آن آشنا خواهید شد. اگر مقدار ویژگی TitleBeforeHeader را برابر با true قرار دهید، باند عنوان گزارش قبل از باند سربرگ هدر چاپ خواهد شد.
Report Summary (خلاصۀ گزارش) فقط یک بار و آنهم در انتهای گزارش، بعد از آخرین ردیف داده و قبل از باند Page Footer (پاورقی صفحه) چاپ می شود.
Page Header (سربرگ صفحه) در ابتدای تمامی صفحات گزارش چاپ می شود.
Page Footer (پاورقی صفحه) در انتهای تمامی صفحات گزارش چاپ می شود.
Column Header (سربرگ ستون) این باند در مواقعی که گزارش شما چند ستونی (multi-columned report) باشد، کاربرد دارد. تعداد این ستون ها در page setup (تنظیمات صفحه) مشخص می شود. این باند بعد از باند Page Header (سربرگ صفحه) و در بالای ستون ها چاپ می شود.
Column Footer (پاورقی ستون) این باند مکمل باند Column Header می باشد و مشابه آن در گزارش های چند ستونی کاربرد دارد. موقعیت چاپ این باند در انتهای هر ستون و قبل از باند Page Footer (پاورقی صفحه) می باشد.
Data (داده) این باند به منبع دادۀ شما متصل می باشد و به تعداد ردیف های موجود در منبع دادۀ شما تکرار می شود.
Data Header (سربرگ داده) این باند به باند Data (داده) متصل است و قبل از اولین ردیف داده چاپ می شود.
Data Footer (پاورقی داده) این باند به باند Data (داده) متصل است و بعد از آخرین ردیف داده چاپ می شود.
Group Header (سربرگ گروه) در ابتدای هر group (گروه) و در هنگام تغییر group condition (شرط گروه) چاپ می شود.
Group Footer (پاورقی گروه) در انتهای هر group (گروه) چاپ می شود.
Child (فرزند) این باند می تواند به هر باند دیگر متصل شود، حتی اگر باند پدر آن خودش از نوع Child باشد نیز مانعی وجود ندارد و به آنهم می تواند متصل شود. به لحاظ موقعیت چاپ، بلافاصله بعد از باند پدر خودش چاپ می شود.
Overlay (هم پوشانی) به عنوان یک background (پس زمینه) در هر صفحۀ گزارش چاپ می شود.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.