خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: صورتهای مالی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: صورتهای مالی
نویسنده : امیر انصاری
پس از تجزیه و تحلیل تراکنشهای مالی، حال می خواهیم نتایج کلی را ببینیم. صورتهای مالی اطلاعات تراکنشها را بصورت خلاصه شده ارائه می دهند و شکل آنها طوری است که برای تصمیم گیرندگان مفید هستند. همانطور که تا به حال بحث نموده ایم صورتهای مالی شامل موارد زیر می باشند :

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار • صورت سود و زیان،
 • صورت سرمایه،
 • ترازنامه،
 • و صورت جریان نقدینگی.

عناوین (سر صفحه ها)


هر صورت مالی (و هر سند مالی دیگری که شما ممکن است قبلآ دیده باشید یا استفاده کرده باشید) یک عنوان (سر صفحه) دارد که سه بخش اطلاعات را فراهم می آورد ، این اطلاعات شامل موارد زیر هستند :

 • نام کسب و کار (مانند شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ)
 • نام صورت مالی (مانند صورت سود و زیان، ترازنامه ، یا سایر صورتهای مالی)
 • تاریخ یا بازه تاریخی که صورت مالی آن را پوشش می دهد ( مانند 30 آپریل 2013 بعنوان تاریخ ترازنامه، یا یک بازه مشخص زمانی برای سایر صورتهای مالی)

صورتهای مالی که فعالیتها را نشان می دهند، مانند یک صورت سود و زیان که مربوط به یک سال مالی است که در پایان دسامبر 2013 خاتمه می یابد معمولآ به این شکل نوشته می شوند "تا تاریخ منتهی به 31 دسامبر 2013". یک صورت درآمد ماهانه ( یا صورت سرمایه مالک) به تاریخ سپتامبر 2013 به این شکل نوشته می شود " ماه دسامبر تا پایان 30 دسامبر 2013". یک صورت درآمد سه ماهه( یا صورت سرمایه مالک) به این شکل نوشته می شود "برای دوره سه ماهه منتهی به 30 ژوئن 2013"، یعنی برای سه ماهی از سال که در تاریخ 30 ژوئن 2013 خاتمه می یابد. این تاریخها بدین معنا هستند که چه بازه زمانی در این صورت مالی پوشش داده شده است. بیایید به این صورتهای مالی با جزئیات بیشتری نگاه کنیم .

صورت درآمد (صورت سود و زیان)


صورت سود و زیان (که صورت درآمد یا صورت عملیات نیز بدان گفته می شود) نمایانگر خلاصه ای از درآمدها و هزینه های یک کسب و کار مستقل، در طول یک دوره زمانی مشخص می باشد. مانند ماهیانه، سه ماهه، یا سالانه. صورت سود و زیان مانند یک فیلم یا تصویر از عملیات طی یک دوره می باشد. صورت سود و زیان یکی از مهمترین بخشهای مرتبط با کسب و کار را گزارش می کند. آیا کسب و کار سودآور بوده است؟ صورت سود و زیان به ما می گوید که آیا کسب و کار سود ویژه کسب کرده است یا دچار زیان ویژه شده است. به یاد داشته باشید:

 • سود ویژه (سود خالص)، یعنی مجموع درآمدها از مجموع هزینه ها بیشتر بوده است.
 • زیان ویژه (زیان خالص) ، یعنی مجموع هزینه ها از مجموع درآمدها بیشتر بوده است.

سود ویژه خبر خوبی است، و زیان ویژه خبر بدی می باشد. نتیجه عملیات شرکت اسمارت تاچ در طول آپریل چه بوده است؟ خبر خوب – کسب و کار مذکور مبلغ 5.200$ سود ویژه کسب کرده است (بخش اول از شکل 1-7 نمایانگر این موضوع است).

صورت سرمایه مالک


صورت سرمایه مالک (در تصویر 1-7 نشان داده شده است) نمایانگر تغییرات در میزان سرمایه در طول یک دوره مشخص میباشد، این دوره می تواند ماهیانه، سه ماهه و یا سالانه باشد.

در موارد زیر سرمایه کسب و کار افزایش پیدا می کند :

 • سرمایه گذاری مالک،
 • کسب سود خالص (ویژه) ، یعنی درآمدها منهای هزینه ها.

در موارد زیر سرمایه کسب و کار کاهش پیدا می کند :

 • هنگام زیان ویژه (وقتیکه هزینه ها از درآمدها بیشتر شود)،
 • برداشت مالک از سرمایه (خواه نقدی باشد خواه برداشت از سایر داراییها باشد).

در طول ماه آپریل در سرمایه شرکت اسمارت تاچ چه تغییراتی بوجود آمده است؟ سرمایه گذاری مبلغ 30.000$ توسط مالک شرکت شینا برایت و همچنین کسب سود خالص 5.200$ باعث افزایش سرمایه شرکت شده است. از آنطرف برداشت مبلغ 2.000$ توسط شینا برایت باعث کاهش سرمایه شده است (شکل 1-7 را ببینید).

ترازنامه


ترازنامه لیست داراییها ، بدهیها و سرمایه مالک در یک شرکت را در یک تاریخ مشخص نشان می دهد. معمولآ این تاریخ پایان یک ماه، پایان یک دوره سه ماه و یا پایان یک سال می باشد. ترازنامه مانند یک تصویر لحظه ای از کسب و کار می باشد. همچنین به ترازنامه صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود (تصویر 1-7 را ببینید). ترازنامه منعکس کننده معادله حسابداری می باشد.

صورت جریان نقدینگی


صورت گردش وجوه نقد (گردش نقدینگی) وجوه دریافتی (مبالغ مثبت) و وجوه پرداختی (مبالغ منفی) را در طول یک دوره نمایش می دهد. نتیجه فعالیتهای کسب و کار ممکن است منجر به جریان نقدینگی ورودی، یا جریان نقدینگی خروجی گردد. صورت گردش نقدینگی نمایانگر افزایش یا کاهش نقدینگی در طول یک دوره مشخص می باشد ، همچنین مانده حساب نهایی موجودی نقد را نشان می دهد (تصویر 1-7 را ببینید).

در فصل اول از این کتاب ما بر روی موارد زیر تمرکز کرده ایم :

 • صورت سود و زیان (صورت درآمد، صورت عملیات)،
 • صورت سرمایه،
 • و ترازنامه.

ترجمه شکل 1-7 : صورتهای مالی شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ


شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

صورت سود و زیان

منتهی به 30 آپریل 2013درآمدها:
درآمد خدمات 8.500$
هزینه ها:
هزینه حقوق کارکنان 1.200$
هزینه اجاره دفتر اداری 1.100$
هزینه اجاره کامپیوتر 600$
هزینه تاسیسات 400$
مجموع هزینه ها 3.300$
سود ویژه 5.200$شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

صورت سرمایه مالک

منتهی به 30 آپریل 2013


سرمایه اولیه شینا برایت 0$
افزایش: سرمایه گذاری مالک 30.000$
افزایش: سود ویژه 5.200$
کاهش: برداشت مالک 2.000$
سرمایه شینا برایت 33.200$


شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

ترازنامه

منتهی به 30 آپریل 2013


داراییها بدهیها
موجودی نقد 19.900$ حسابهای پرداختنی 200$
حسابهای دریافتنی 2.000$
تجهیزات اداری 500$ سرمایه مالک - شینا برایت 33.200$
زمین 11.000$
مجموع داراییها 33.400$ مجموع بدهیها + مجموع سرمایه 33.400$


شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

صورت گردش وجوه نقد

منتهی به 30 آپریل 2013


جریان نقدینگی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
دریافتیها:
دریافت از مشتریها (5.500$ + 1.000$) 6.500$
پرداختیها:
پرداخت بابت تجهیزات اداری (600$ + 1.100$ + 400$ + 300$) 2.400$
پرداخت به کارکنان 1.200$
مبلغ نقدینگی حاصل از فعالیتهای شرکت: 2.900$
جریان نقدینگی مربوط به فعالیتهای سرمایه گذاری:
خرید زمین 20.000$
فروش زمین 9.000$
مبلغ خالص فعالیتهای سرمایه گذاری: 11.000$
گردش نقدینگی مربوط به فعالیتهای مالی:
سرمایه گذاری توسط مالک 30.000$
برداشت مالک 2.000$
مبلغ خالص مربوط به فعالیتهای مالی: 28.000$
افزایش خالص در نقدینگی 19.900$
مانده موجودی نقد در 30 آپریل 2013 19.900$

در فصل 14 ما صورت جریان نقدینگی را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه صورتهای مالی – حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: با استفاده از صورتهای مالی عملکرد کسب و کار را ارزیابی کنید

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.