خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 6

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 6
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 6 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار‘Where are you going?’ shouts bill. ‘there’s nothing on that road. Do you have any water? The sun’s very hot.
Can you hear me?’
Bill does not know what to do. He cannot leave the
Man here. ‘what’s wrong with him?’ he thinks. ‘is he ill?’
A lizard runs across the road. A big bird flies near the
Man. It looks down. Hungrily. Near the road are some
Bones. A dead kangaroo.کجا می روید؟ بیل فریاد می زند. در آن جاده چیزی وجود ندارد. آب دارید؟ خورشید بسیار گرم است.
میشنوید؟
بیل نمی داند که باید چکاری کند. او نمی تواند آن مرد را آنجا رها کند.
چه مشکلی وجود دارد؟ بیل فکر می کند. آیا او بیمار است؟
یک مارمورلک از میان جاده عبور می کند.پرنده ای بزرگ در نزدیکی مرد پرواز می کند و با گرسنگی به پایین نگاه می کند. نزدیک جاده ای مقداری استخوان وجود دارد. (اسکلت) یک کانگروی مرده.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.