خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-3: مراسم ازدواج(Dialogue 3-10: Weddings)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-3: مراسم ازدواج(Dialogue 3-10: Weddings)
در این Unit، به موضوع مراسم ازدواج در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-3: مراسم ازدواج(Dialogue 3-10: Weddings)

ANGELICA: Doesn’t the bride look beautiful in that wedding dress?

آنجلیکا : آیا عروس در آن لباس عروس زیبا به نظر نمی رسد؟

MARIA: Yes. She looks amazing. And the groom is so romantic.
I just heard the story of how they got engaged! He
proposed to her during a candlelight dinner in London.
Did you know that was where they went to school?

ماریا : بله. او فوق العاده به نظر می رسد. و داماد هم خیلی رومانتیک است. من اخیراً شنیدم که آن ها چگونه نامزد کردند! اودر یک شام رومانتیک در لندن از او خواستگاری کرد. آیا می دانید لندن جایی بود که آنها به مدرسه رفتند؟

ANGELICA: Oh? Wonderful. And the honeymoon!What a great
idea! Most people just go to the beach for a week
after they tie the knot. But they plan on heading to
California and cruising the coast on their motorcycle.

آنجلیکا: اوه؟ این فوق العاده ست. و ماه عسل! چه ایده ی عالی هست! بیشتر مردم بعد از ازدواج فقط یک هفته به ساحل می روند. اما آنها قصد دارند به کالیفرنیا بروند و با موتور سیکلت خود مسیر ساحل را طی کنند.

MARIA: Really! What a fantastic idea. This is by far the best
wedding I’ve ever been to.

ماریا: واقعاً! چه ایده عالی هست. این بهترین مراسم ازدواجی هست که من تا به حال در آن شرکت کرده ام.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-3: مراسم ازدواج(Dialogue 3-10: Weddings)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Doesn’t …? When you have a negative question, the expected answer is “yes.” As
such, it expresses the exact opposite of what is being conveyed (i.e., the bride DOES
look absolutely beautiful).

“Doesn’t…” هنگامی که شما یک سوال منفی دارید، پاسخ مورد انتظار “Yes” (بله) است. از این رو، دقیقاً متقابل آن معنی که در حال انتقال است را بیان می کند (یعنی، “the bride DOES look absolutely beautiful” (عروس کاملاً زیبا به نظر می رسد).

Listen to the stress on honeymoon. There are three syllables in “honeymoon,” with the
stress on the first syllable [HO-ney-moon]. This content word is culturally important, so
it’s emphasized: It means a trip or vacation taken by a newly married couple.
به تأکید بر کلمه ی “honeymoon” توجه داشته باشید. سه هجا در کلمه ی”honeymoon” وجود دارد، که تأکید بر هجا ی اول (HO-ney-moon) قرار می گیرد. این کلمه معنایی از نظر فرهنگی دارای اهمیت است، به همین دلیل بر آن تأکید قرار می گیرد: این کلمه به معنای رفتن به سفر یا تعطیلات است که توسط یک زن و شوهر که تازه ازدواج کرده اند انجام می شود.

Tie the knot is an informal way of saying “get married.”

“Tie the knot” یک راه غیر رسمی برای گفتن “get married” (ازدواج کردن) است.

Can you find and explain the two usages of just in this dialogue? “Just” is an adverb
that can be used in two different ways:

آیا می توانید دو کاربرد کلمه ی “just” را در این مکالمه پیدا کنید و توضیح دهید؟ “Just” یک قید است که می توان آن را به دو شکل گوناگون به کار برد:

a) To indicate a very recent past (I just heard the story). When used to convey
time, “just” is commonly used with a simple past verb because the action is
complete. Sometimes it can also be used with the present perfect (He’s just
finished writing a book).

الف) برای نشان دادن یک زمان گذشته ی اخیر (من اخیراً این داستان را شنیدم). زمان به کار بردن این کلمه برای انتقال معنی زمان، “just” معمولاً با یک فعل ساده گذشته استفاده می شود به این دلیل که کار مورد نظر به پایان رسیده است. گاهی اوقات می توان آن را با زمان حال کامل نیز استفاده کرد “He’s just finished writing a book” (او اخیراً نوشتن یک کتاب را به پایان رسانده است).

b) To indicate contrast or emphasis (Most people just go to the beach). In that
case, “just” can be replaced by “simply” and emphasize the word it relates to
(a verb, adjective or other adverb) by denoting contrast. Compare the following
sentences: “They just got married yesterday” (adverb of time). “The wedding
reception was just wonderful” (adverb of emphasis).

ب) برای نشان دادن تقابل یا تأکید “Most people just go to the beach” (بیش تر مردم فقط به ساحل می روند). در آن مورد، “just” را می توان با کلمه ی “simply” تعویض کرد و بر کلمه ای که این قید به آن مربوط می شود (یک فعل، صفت، یا قید دیگر) تأکید قرار داد تا تقابل را نشان دهد. جملات زیر را با یک دیگر مقایسه کنید:
“They just got married yesterday” (آن ها (اخیراً) دیروز با یک دیگر ازدواج کردند) (قید زمان).
“The wedding reception was just wonderful” (مهمانی مراسم ازدواج واقعاً فوق العاده بود) (قید تأکید).

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.