خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 4، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تمرین 4، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
حاصل هر عبارت توان دار را به دست آورید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
$$


3^2=\\
4^2 =\\
5^2=\\
6^2=\\
7^2=\\
8^2=\\
9^2=\\
10^2=\\
11^2=\\
12^2=\\
\text{مجذور دو } = \\
\text{مجذور یک } =\\
\text{مکعب دو } =\\
\text{مکعب یک } =\\
\frac{2^3}{5^2} =\\
(\frac{3}{4})^3=\\
\frac{2^4}{7} = \\
0.2^2=\\
0.01^2 = \\
1.1^2=\\
2.1^2 = \\
0.5^2=
$$

پاسخ

$$
3^2= 3 \times 3 =9 \\
4^2 = 4 \times 4 = 16\\
5^2= 5 \times 5 = 25\\
6^2= 6 \times 6 = 36\\
7^2= 7 \times 7 =49\\
8^2= 8 \times 8 = 64\\
9^2= 9 \times 9 = 81\\
10^2= 10 \times 10 = 100\\
11^2= 11 \times 11 = 121\\
12^2= 12 \times 12 = 144\\
\text{مجذور دو } = 2^2=4\\
\text{مجذور یک } = 1^2 = 1\\
\text{مکعب دو } = 2^3 = 8\\
\text{مکعب یک } =1^3=1\\
\frac{2^3}{5^2} = \frac{8}{25}\\
(\frac{3}{4})^3= \frac{3^3}{4^3} = \frac{27}{64}\\
\frac{2^4}{7} = \frac{16}{7}\\
0.2^2= 0.04\\
0.01^2 = 0.0001\\
1.1^2=1.21\\
2.1^2 = 4.41\\
0.5^2=0.25
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.