خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


مثال 2: ترسیم نمودار یک نامساوی خطی

مثال 2: ترسیم نمودار یک نامساوی خطی
نویسنده : امیر انصاری
در این مثال نموداری یک نامساوی خطی در شکل \(Ax + By \gt C\) را ترسیم می کنیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارنمودار \(10x - 5y \gt 0\) را ترسیم کنید.

پاسخ


این نامساوی را برای بدست آوردن \(y\) به لحاظ \(x\) حل کنید.
$$
10x - 5y \gt 0\\
-5y \gt -10x\\
y \lt 2x
$$
نمودار خط مرتبط با این نامساوی، یعنی \(y = 2x\)، را به صورت خط چین ترسیم کنید.
یک نقطۀ آزمایش از یکی از ناحیه ها را استفاده کنید. نقطۀ \((-2,3)\) را بیازمایید.
$$
10x - 5y \gt 0\\
10(\color{red}{-2}) - 5(\color{red}{3}) \gt 0\\
-20 - 15 \gt 0\\
-35 \gt 0 \text{ ❌}
$$
از آنجا که نقطۀ \((-2,3)\) این نامساوی را برآورده نمی سازد، ناحیۀ دیگر را به عنوان ناحیۀ پاسخ، سایه بزنید.
مثال 2: ترسیم نمودار یک نامساوی خطی

با استفاده از یک نقطۀ آزمایش در ناحیۀ سایه دار، پاسخ را درست آزمایی کنید. نقطۀ \((2,-3)\) را بیازمایید.
$$
10x - 5y \gt 0\\
10(\color{red}{2}) - 5(\color{red}{-3}) \gt 0\\
20 + 15 \gt 0\\
35 \gt 0 \text{ ✔️}
$$
مشخص می گردد که نمودار ناحیۀ پاسخ صحیح می باشد.

آیا می دانستید؟
یک ناحیۀ پاسخ باز شامل نقاط مستقر بر روی کرانه (مرز) نمی شود. یک ناحیۀ پاسخ بسته شامل نقاط مستقر بر روی کرانه می شود.

حالا نوبت شماست


نمودار \(5x - 20 y \lt 0\) را ترسیم کنید.

یادداشت مترجم: پاسخ حالا نوبت شماست را در قسمت دیدگاه ها درج کنید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.