تعریف انتگرال نامعین (indefinite integral) خوش آموز

ضد مشتق گیری (Antidifferentiation)

فصل 14 روش سخت محاسبۀ مساحت زیر یک تابع با استفاده از تعریف رسمی انتگرال ـــ حد جمع ریمان ـــ را به شما نشان داد. در این فصل، من مساحت ها را با روش ساده با بهره گیری از مزیت یکی از مهمترین و حیرت آورترین کشف های ریاضیات ـــ اینکه انتگرال گیری (یافتن مساحت ها) صرفاً برعکس مشتق گیری می باشد ـــ محاسبه می کنم. این فرآیند معکوس یک کشف بزرگ بود، و مبتنی بر چندین مفهوم مشکل می باشد، اما قبل از آنکه وارد...

logo-samandehi