آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

تمرینات 5.1: کار کردن با رادیکال ها

در اینجا لیست تمرینات مربوط به کار کردن با رادیکال ها را می بینید: ...

مفاهیم کلیدی کار کردن با رادیکال ها

برای مشاهدۀ کامل مطلب مفاهیم کلیدی کار کردن با رادیکال ها بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

مثال 5: استفادۀ کاربردی از جمع عبارات رادیکال

طراحی نشان داده شده که مربوط به سکوی پرش در ورزش اسکیت بورد است را در نظر بگیرید. فاصلۀ دقیق این سو تا آن سوی انتهای این سکو چقدر است؟ ...

مثال 4: جمع و تفریق رادیکال ها

رادیکال های زیر را ساده کنید و سپس عبارات مشابه را با یکدیگر ترکیب کنید. ...

مثال 3: مقایسه و مرتب کردن رادیکال ها

پنج جعبۀ بنت وود (bentwood boxes) که هر کدام از آنها شکل مکعب مربع را دارد، داریم که طول قطر آنها در واحد سانتیمتر در زیر آمده است. $$ 4(13)^{\frac{1}{2}}\\ 8 \sqrt{3}\\ 14\\ \sqrt{202}\\ 10\sqrt{2} $$ ...

مثال 2: بیان کردن رادیکال کامل به شکل رادیکال مرکب

رادیکال های کامل زیر را به شکل رادیکال مرکب در ساده ترین شکل بنویسید. ...

رادیکال ها در ساده ترین شکل (Radicals in Simplest Form)

یک رادیکال در ساده ترین شکل می باشد، اگر شرایط زیر برقرار باشند: ...

مثال 1: تبدیل رادیکال های مرکب به رادیکال های کامل

هر رادیکال مرکب زیر را در شکل رادیکال کامل بنویسید. مقادیری از متغیر را تعیین کنید که به ازاء آنها رادیکال مربوطه نشان دهندۀ یک عدد حقیقی باشد. ...

مرتبط ساختن مفاهیم: عبارات و معادلات رادیکال

رادیکال هایی که عبارت زیر آنها (radicand) و همینطور فُرجۀ آنها (index) یکسان باشند، رادیکال های مشابه (like radicals) نامیده می شوند. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi