خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تست خط عمودی در توابع

تست خط عمودی در توابع
نویسنده : امیر انصاری
تمامی منحنی های موجود در صفحۀ مختصات را نمی توان نمودار یک تابع به حساب آورد. تابع \(f\) به ازاء هر مقدار \(x\) که در دامنۀ آن باشد، می تواند فقط یک مقدار \(f(x)\) داشته باشد. بنابراین هیچ خط عمودی نمی تواند نمودار یک تابع را بیش از یک بار قطع کند. اگر \(a\) در دامنۀ تابع \(f\) باشد، آن گاه خط عمودیِ \(x=a\) نمودار \(f\) را تنها در یک نقطه، \((a , f(a))\)، قطع خواهد کرد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردایره نمی تواند نمودار یک تابع باشد، زیرا برخی از خطوط عمودی می توانند دایره را در بیش از یک نقطه قطع کنند. در شکل زیر تصویر a نمودار یک تابع نیست، اما دو نیم دایره موجود در تصاویر b و c نمودار یک تابع می باشند. از آزمایش خط عمودی می توان برای تعیین اینکه یک نمودار مرتبط به یک تابع می باشد یا نه استفاده کرد.

تست خط عمودی در توابع
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.7}\):
  1. این دایره نمودار یک تابع نمی باشد؛ زیرا نمی تواند آزمون خط عمودی را پاس کند.
  2. نیم دایرۀ بالای محور \(x\)، نمودار تابع \(f(x) = \sqrt{1-x^2}\) می باشد.
  3. نیم دایرۀ پایین محور \(x\)، نمودار تابع \(g(x) = -\sqrt{1-x^2}\) می باشد.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.