خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه اعداد منفی

پاسخنامه اعداد منفی
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع اعداد منفی می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.  1. \(1-4=-3\)
   در \(1\) آغاز کنید، \(4\) واحد پایین بروید.
  2. \(3-7=-4\)
   در \(3\) آغاز کنید، \(7\) واحد پایین بروید.
  3. \(6-8=-2\)
   در \(6\) آغاز کنید، \(8\) واحد پایین بروید.
  4. \(7-14=-7\)
   در \(7\) آغاز کنید، \(14\) واحد پایین بروید.

  1. \(15-22=-7\)
   \(15\) از \(22\) کمتر است، پس \(22-15=7\) و یک علامت منفی را به نتیجه اضافه می کنیم: \(-7\)
  2. \(27-41=-14\)
   \(27\) از \(41\) کمتر است، پس \(41-27=14\) و یک علامت منفی به نتیجه اضافه می کنیم: \(-14\)
   \(27\)
  3. \(89-133=-44\)
   \(89\) از \(133\) کمتر است، پس \(133-89=44\) و یک علامت منفی به نتیجه اضافه می کنیم: \(-44\)
  4. \(1,000-1,234=-234\)
   \(1,000\) از \(1,234\) کمتر است، پس \(1,234-1,000=234\) و یک علامت منفی ضمیمه پاسخ می کنیم: \(-234\)

  1. \(-6\)
   برای منفی کردن \(6\)، یک علامت منفی به آن متصل کنید: \(-6\)
  2. \(29\)
   برای منفی کردن \(-29\)، یک علامت منفی به آن متصل کنید: \(-(-29)\) . اکنون علامت های منهای همجوار را حذف کنید: \(-(-29)=29\) .
  3. \(0\)
   صفر نفی خودش می باشد.
  4. \(-14\)
   ابتدا جمع را انجام دهید: \(10+4=14\)، و نفی \(14\) برابر با \(-14\) می باشد.
  5. \(-8\)
   ابتدا تفریق را انجام دهید: \(15-7=8\)، و نفی \(8\) برابر با \(-8\) می باشد.
  6. \(1\)
   با تفریق آغاز کنید: \(9-10=-1\)، و نفی \(-1\) برابر با \(1\) می باشد.

  1. \(|7|=7\)
   \(7\) هم اکنون مثبت می باشد، پس قدرمطلق \(7\) همچنین \(7\) می باشد.
  2. \(|-11|=11\)
   عدد \(-11\) منفی می باشد، پس قدر مطلق \(-11\) برابر با \(11\) می باشد.
  3. \(|3+15|=18\)
   ابتدا جمع داخل نوارهای قدرمطلق را انجام دهید: \(3+15=18\)، که عددی مثبت است. قدرمطلق \(18\) برابر با \(18\) می باشد.
  4. \(-|10-1|=-9\)
   ابتدا تفریق را انجام دهید: \(10-1=9\)، که مثبت است. قدرمطلق \(9\) برابر با \(9\) است. شما یک علامت منفی بیرون از نوارهای قدرمطلق دارید، پس پاسخ خود را نفی کنید تا به \(-9\) برسید.
  5. \(|1-10|=9\)
   با تفریق آغاز کنید: \(1-10=-9\)، که عددی منفی می باشد. قدرمطلق \(-9\) برابر با \(9\) است.
  6. \(|0|=0\)
   قدر مطلق صفر خود صفر است.

  1. \(-5+6=1\)
   در \(-5\) آغاز کنید، \(6\) واحد بالا بروید.
  2. \(-1+-7=-8\)
   در \(-1\) آغاز کنید، \(7\) واحد پایین بروید.
  3. \(4+-6=-2\)
   در \(4\) آغاز کنید، \(6\) واحد پایین بروید.
  4. \(-3+9=6\)
   در \(-3\) آغاز کنید، \(9\) واحد بالا بروید.
  5. \(2+-1=1\)
   در \(2\) آغاز کنید، \(1\) واحد پایین بروید.
  6. \(-4+-4=-8\)
   در \(-4\) آغاز کنید، \(4\) واحد پایین بروید.

  1. \(-17+35=18\)
   اعداد را همراه با علامتهایشان جابجا کنید تا این مسأله را به یک مسالۀ تفریق تبدیل کنید: \(-17+35=35-17=18\)
  2. \(29+-38=-9\)
   علامتها را جابجا کنید تا این مسأله را به یک مسالۀ تفریق تبدیل کنید: \(29+-38=29-38=-9\)
  3. \(-61+-18=-79\)
   علامتها را حذف کنید، اعداد را با یکدیگر جمع بزنید، و نتیجه را منفی سازید: \(61+18=79\)، پس \(-61+-18=-79\)
  4. \(70+-63=7\)
   مسأله را به تفریق تبدیل کنید: \(70+-63=70-63=7\)
  5. \(-112+84=-28\)
   مسأله را به تفریق تبدیل کنید: \(-112+84=84-112=-28\)
  6. \(-215+-322=-537\)
   علامتها را حذف کنید، اعداد را با یکدیگر جمع کنید، و نتیجه را منفی سازید: \(215+322=537\)، پس \(-215+-322=-537\)

  1. \(-3-4=-7\)
   در \(-3\) آغاز کنید، \(4\) واحد پایین بروید.
  2. \(5-(-3)=8\)
   در \(5\) آغاز کنید، \(3\) واحد بالا بروید.
  3. \(-1-(-8)=7\)
   در \(-1\) آغاز کنید، \(8\) واحد بالا بروید.
  4. \(-2-4=-6\)
   در \(-2\) آغاز کنید، \(4\) واحد پایین بروید.
  5. \(-4-2=-6\)
   در \(-4\) آغاز کنید، \(2\) واحد پایین بروید.
  6. \(-6-(-10)=4\)
   در \(-6\) آغاز کنید، \(10\) واحد بالا بروید.

  1. \(17-(-26)=43\)
   علامت های منهای مجاور یکدیگر را حذف کنید تا مسأله را به جمع تبدیل کنید: \(17-(-26)=17+26=43\)
  2. \(-21-45=-66\)
   علامتها را حذف کنید، اعداد را با یکدیگر جمع بزنید، و نتیجه را نفی سازید: \(21+45=66\)، پس \(-21-45=-66\)
  3. \(-42-(-88)=46\)
   علامتهای منفی کنار هم را حذف کنید تا مسأله به جمع تبدیل شود: \(-42-(-88)=-42+88\)
   اکنون این اعداد را همراه با علامتهایشان جابجا کنید تا مسأله دوباره به تفریق تبدیل شود: \(88-42=46\)
  4. \(-67-91=-158\)
   علامتها را حذف کنید، اعداد را با یکدیگر جمع بزنید، و نتیجه را نفی سازید: \(67+91=158\)، پس \(-67-91=-158\)
  5. \(75-(-49)=124\)
   علامتهای منهای کنار همدیگر را حذف کنید تا مسأله به جمع تبدیل شود: \(75-(-49)=75+49=124\)
  6. \(-150-(-79)=-71\)
   علامتهای منهای مجاور یکدیگر را حذف کنید تا مسأله به جمع تبدیل شود: \(-150-(-79)=-150+79\)
   اکنون اعداد را همراه با علامتهایشان جابجا کنید تا مسأله مجدداً به تفریق تبدیل شود: \(79-150=-71\)

  1. \(7 \cdot 11=77\)
  2. \(-7 \cdot 11=-77\)
  3. \(7 \cdot -11=-77\)
  4. \(-7 \cdot -11=77\)

  1. \(32 \div -8=-4\)
  2. \(-32 \div -8=4\)
  3. \(-32 \div 8=-4\)
  4. \(32 \div 8=4\)

 1. \(-65 \cdot 23=-1,495\)
  ابتدا علامتها را حذف کنید و ضرب را انجام دهید: \(65 \cdot 23=1,495\)
  اعداد \(-65\) و \(23\) دارای علامتهای متفاوت می باشند، پس پاسخ منفی می باشد: \(-1,495\)

 2. \(-143 \cdot -77=11,011\)
  علامتها را حذف کرده و ضرب کنید: \(143 \cdot 77=11,011\)
  اعداد \(-143\) و \(-77\) هم علامت می باشند، پس پاسخ مثبت است: \(11,011\)

 3. \(216 \div -9=-24\)
  علامتها را حذف کنید و تقسیم را انجام دهید: \(216 \div 9=24\)
  اعداد \(216\) و \(-9\) دارای علامتهای متفاوت می باشند، پس پاسخ منفی است: \(-24\)

 4. \(-3,375 \div -25=135\)
  ابتدا علامتها را حذف کرده و تقسیم را انجام دهید: \(3,375 \div 25=135\)
  اعداد \(-3,375\) و \(-25\) هم علامت می باشند، پس پاسخ مثبت است: \(135\)
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.