خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کسرها

کسرها
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: کسر سره (proper fraction)، کسر ناسره (Improper fraction)، کسرمتقابل (reciprocal)، عدد مخلوط (mixed number)، افزایش کسرها، کاهش کسرها، مقایسۀ کسرها. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید. 1. برای هر تصویر زیر، کسر ناحیۀ سایه دار را بنویسید.

  ...
 2. کدامیک از کسرهای زیر، کسر سره (proper fraction) هستند؟ کدامیک کسر ناسره (Improper fraction) هستند؟
  1. \(\frac{3}{2}\)
  2. \(\frac{8}{9}\)
  3. \(\frac{20}{23}\)
  4. \(\frac{75}{51}\)

 3. هر کدام از کسرهای زیر را به شکل یک عدد صحیح (whole number) بازنویسی کنید:
  1. \(\frac{3}{3}\)
  2. \(\frac{10}{1}\)
  3. \(\frac{10}{10}\)
  4. \(\frac{81}{1}\)

 4. کسرمتقابل (reciprocal) کسرهای زیر را بیابید:
  1. \(\frac{5}{7}\)
  2. \(\frac{10}{3}\)
  3. \(\frac{12}{17}\)
  4. \(\frac{80}{91}\)

 5. عدد مخلوط (mixed number) \(5\frac{1}{4}\) را به یک کسر ناسره تبدیل کنید.

 6. عدد مخلوطِ \(7\frac{2}{9}\) را به یک کسر ناسره تبدیل کنید.

 7. عدد مخلوطِ \(10\frac{5}{12}\) را به یک کسر ناسره تبدیل کنید.

 8. کسر ناسرۀ \(\frac{13}{4}\) را به یک عدد مخلوط تبدیل کنید.

 9. کسر ناسرۀ \(\frac{29}{10}\) را به یک عدد مخلوط تبدیل کنید.

 10. کسر ناسرۀ \(\frac{100}{7}\) را به یک عدد مخلوط تبدیل کنید.

 11. جملات کسر \(\frac{2}{3}\) را طوری افزایش دهید که مخرج آن \(18\) شود.

 12. جملات کسر \(\frac{4}{9}\) را طوری افزایش دهید که مخرج آن \(54\) شود.

 13. کسر \(\frac{12}{60}\) را به پایین ترین جملات ممکن کاهش دهید.

 14. کسر \(\frac{45}{75}\) را به پایین ترین جملات ممکن کاهش دهید.

 15. کسر \(\frac{135}{180}\) را به پایین ترین جملات ممکن کاهش دهید.

 16. کسر \(\frac{108}{217}\) را به پایین ترین جملات ممکن کاهش دهید.

 17. کدام کسر بزرگتر است: \(\frac{1}{5}\) یا \(\frac{2}{9}\) ؟

 18. کدام کسر کوچکتر است: \(\frac{3}{7}\) یا \(\frac{5}{12}\) ؟

 19. کدام کسر بزرگتر است: \(\frac{1}{10}\) یا \(\frac{2}{21}\) یا \(\frac{3}{29}\) ؟

 20. کدام کسر کوچکتر است: \(\frac{1}{3}\) یا \(\frac{2}{7}\) یا \(\frac{4}{13}\) یا \(\frac{8}{25}\) ؟
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.