خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها

انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار 1. \(\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{9}=?\)

 2. \(\frac{3}{8} \cdot \frac{6}{11}=?\)

 3. \(\frac{2}{9} \cdot \frac{3}{10}=?\)

 4. \(\frac{9}{14} \cdot \frac{8}{15}=?\)

 5. \(\frac{1}{4} \div \frac{6}{7}=?\)

 6. \(\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}=?\)

 7. \(\frac{8}{9} \div \frac{3}{10}=?\)

 8. \(\frac{14}{15} \div \frac{7}{12}=?\)

 9. \(\frac{7}{9}+\frac{8}{9}=?\)

 10. \(\frac{3}{7}+\frac{4}{11}=?\)

 11. \(\frac{5}{6}+\frac{7}{10}=?\)

 12. \(\frac{8}{9}+\frac{17}{18}=?\)

 13. \(\frac{12}{13}+\frac{9}{14}=?\)

 14. \(\frac{9}{10}+\frac{47}{50}=?\)

 15. \(\frac{3}{17}+\frac{10}{19}=?\)

 16. \(\frac{3}{11}+\frac{5}{99}=?\)

 17. \(\frac{7}{10}-\frac{3}{10}=?\)

 18. \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}=?\)

 19. \(\frac{5}{6}-\frac{7}{12}=?\)

 20. \(\frac{10}{11}-\frac{4}{7}=?\)

 21. \(\frac{1}{4}-\frac{5}{22}=?\)

 22. \(\frac{13}{15}-\frac{14}{45}=?\)

 23. \(\frac{11}{12}-\frac{73}{96}=?\)

 24. \(\frac{1}{999}-\frac{1}{1,000}=?\)

 25. \(2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{3}{7}=?\)

 26. \(2\frac{2}{5} \cdot 1\frac{5}{6}=?\)

 27. \(4\frac{4}{5} \cdot 3\frac{1}{8}=?\)

 28. \(4\frac{1}{2} \div 1\frac{5}{8}=?\)

 29. \(2\frac{1}{10} \div 2\frac{1}{4}=?\)

 30. \(1\frac{2}{7} \div 6\frac{3}{10}=?\)

 31. \(3\frac{1}{5}+4\frac{2}{5}=?\)

 32. \(7\frac{1}{3}+1\frac{1}{6}=?\)

 33. \(12\frac{4}{9}+7\frac{8}{9}=?\)

 34. \(5\frac{2}{3}+9\frac{3}{5}=?\)

 35. \(13\frac{6}{7}+2\frac{5}{14}=?\)

 36. \(21\frac{9}{10}+38\frac{3}{4}=?\)

 37. \(5\frac{7}{9}-2\frac{4}{9}=?\)

 38. \(9\frac{1}{8}-7\frac{5}{8}=?\)

 39. \(11\frac{3}{4}-4\frac{2}{3}=?\)

 40. \(16\frac{2}{5}-8\frac{4}{9}=?\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.