خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه کسرها

پاسخنامه کسرها
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع کسرها می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار  1. \(\frac{1}{3}\)
  2. \(\frac{3}{4}\)
  3. \(\frac{5}{6}\)
  4. \(\frac{7}{12}\)

  1. صورت کسر یعنی عدد \(3\) بزرگتر از مخرج کسر یعنی \(2\) است، پس \(\frac{3}{2}\) یک کسر ناسره (improper fraction) می باشد.
  2. صورت کسر، عدد \(8\) بزرگتر از مخرج \(9\) است، پس \(\frac{8}{9}\) یک کسر سره (proper fraction) می باشد.
  3. صورت کسر یعنی \(20\) کوچکتر از مخرج آن یعنی \(23\) است، پس \(\frac{20}{23}\) یک کسر سره است.
  4. صورت کسر، \(75\)، بزرگتر از مخرج آن، \(51\)، است، پس \(\frac{75}{51}\) یک کسر ناسره است.

  1. \(\frac{3}{3}=1\)
  2. \(\frac{10}{1}=10\)
  3. \(\frac{10}{10}=1\)
  4. \(\frac{81}{1}=81\)

  1. کسرمتقابل \(\frac{5}{7}\) برابر با \(\frac{7}{5}\) می باشد.
  2. کسر متقابل \(\frac{10}{3}\) برابر با \(\frac{3}{10}\) می باشد.
  3. کسر متقابل \(\frac{12}{17}\) برابر با \(\frac{17}{12}\) می باشد.
  4. کسر متقابل \(\frac{80}{91}\) برابر با \(\frac {91}{80}\) می باشد.

 1. \(5\frac{1}{4}=\frac{(5 \cdot 4+1)}{4}=\frac{21}{4}\)

 2. \(7\frac{2}{9}=\frac{(7 \cdot 9+2)}{9}=\frac{65}{9}\)

 3. \(10\frac{5}{12}=\frac{(10 \cdot 12+5)}{12}=\frac{125}{12}\)

 4. \(\frac{13}{4}=3\frac{1}{4}\)
  صورت کسر، \(13\)، را بر مخرج آن، \(4\)، تقسیم کنید:

  پاسخنامه کسرها
  پاسختان را به این شکل بسازید که خارج قسمت (quotient) یعنی \(3\) را به عنوان عدد صحیح و باقیمانده (remainder) یعنی \(1\) را بعنوان صورت کسر بنویسید، مخرج به همان شکل اول باقی می ماند: \(3\frac{1}{4}\)

 5. \(\frac{29}{10}=2\frac{9}{10}\)

  پاسخنامه کسرها
 6. \(\frac{100}{7}=14\frac{2}{7}\)

  پاسخنامه کسرها
 7. \(\frac{2}{3}=\frac{12}{18}\)
  برای حل این مسأله ابتدا آن را به شکل زیر بنویسید:
  \(\frac{2}{3}=\frac{?}{18}\)
  مخرج بزرگتر را بر مخرج کوچکتر تقسیم کنید و سپس این نتیجه را در صورت کسر اول ضرب کنید:
  \(18 \div 3=6\\
  6 \cdot 2=12\)

 8. \(\frac{4}{9}=\frac{24}{54}\)
  \(\frac{4}{9}=\frac{?}{54}\\
  54 \div 9=6\\
  6 \cdot 4=24\)

 9. \(\frac{12}{60}=\frac{1}{5}\)

 10. \(\frac{45}{75}=\frac{3}{5}\)

 11. \(\frac{135}{180}=\frac{3}{4}\)

 12. \(\frac{108}{217}=\frac{108}{217}\)
  اگر صورت و مخرج کسر شما اینقدر بزرگ باشند، با استفاده از روش رسمی آنها را کاهش دهید. ابتدا، هم صورت و هم مخرج کسر را به فاکتورهای اولشان تجزیه کنید:
  \(\frac{108}{217}=\frac{(2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3)}{(7 \cdot 31)}\)
  صورت و مخرج این کسر هیچ فاکتور مشترکی ندارند، بنابراین این کسر در حال حاضر در پایین ترین جملات ممکنش قرار دارد.

 13. \(\frac{2}{9}\) بزرگتر از \(\frac{1}{5}\) است.
  ابتدا این دو کسر را طرفین وسطین (Cross-multiply) کنید:

  پاسخنامه کسرها
  اکنون مخرج ها را در یکدیگر ضرب کنید تا مخرج مشترکی بیابید:
  \(\frac{9}{45} \text{ ? } \frac{10}{45}\)
  از آنجا که \(\frac{10}{45}\) بزرگتر از \(\frac{9}{45}\) است، پس \(\frac{2}{9}\) بزرگتر از \(\frac{1}{5}\) است.

 14. \(\frac{3}{7} \gt \frac{5}{12} \)

  پاسخنامه کسرها
 15. \(\frac{3}{29}\) از \(\frac{1}{10}\) و \(\frac{2}{21}\) بزرگتر است.
  برای اینکه بین چند کسر بزرگترین یا کوچکترین را بدست آورید ابتدا آنها را دو به دو مقایسه کنید و سپس کسر بزرگتر با کوچکتر را بسته به درخواست مسأله، با کسر سوم مقایسه کنید، همین فرآیند را تا رسیدن به آخرین کسر تکرار کنید.

 16. \(\frac{2}{7}\) کوچکتر از \(\frac{1}{3}\)، \(\frac{4}{13}\)، و \(\frac{8}{25}\) است.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.