خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه کار با درصد

پاسخنامه کار با درصد
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع کار با درصد می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.
 1. \(90\%\) را به اعشار تبدیل کنید.
  برای تبدیل درصد به اعشار، علامت درصد را با یک ممیز اعشاری جایگزین کنید و سپس آن ممیز اعشاری را دو مکان به سمت چپ منتقل کنید:
  \(90\% = 0.90\)
  در پایان دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros) را حذف کنید: \(0.9\)

 2. \(4\%\) را به اعشار تبدیل کنید.
  \(4\%=0.04\)

 3. معادل اعشاری \(99.44\%\) را بیابید.
  علامت درصد را حذف کنید و ممیز اعشاری را دو مکان به سمت چپ منتقل کنید.
  \(99.44\% = 0.9944\)

 4. \(243.1\%\) را به اعشار بیان کنید.
  \(243.1\%=2.431\)

 5. \(0.57\) را به درصد تبدیل کنید.
  برای تبدیل اعشار به درصد، ممیز اعشاری را دو مکان به سمت راست منتقل کنید و یک علامت درصد به آن متصل سازید.
  \(0.57=57\%\)

 6. \(0.3\) را به درصد بیان کنید.
  \(0.3=030\%=30\%\)

 7. \(0.015\) را به درصد تبدیل کنید.
  \(0.015=001.5\%=1.5\%\)

 8. \(2.222\) را به درصد بیان کنید.
  \(222.2=222.2\%\)

 9. \(19\%\) را به کسر تبدیل کنید.
  \(19\) را در صورت کسر و \(100\) را در مخرج کسر قرار دهید.
  \(19\%=\frac{19}{100}\)

 10. \(8\%\) را به کسر بیان کنید.
  \(8\%=\frac{8}{100}=\frac{2}{25}\)

 11. \(123\%\) را به کسر تبدیل کنید.
  \(123\%=\frac{123}{100}=1\frac{23}{100}\)

 12. \(375\%\) را به کسر بیان کنید.
  \(375\%=\frac{375}{100}=\frac{15}{4}=3\frac{3}{4}\)

 13. \(\frac{2}{5}\) را به درصد بیان کنید.
  ابتدا کسر را به اعشار تبدیل کنید و سپس به سادگی اعشار را به درصد تبدیل کنید.
  \(\frac{2}{5}=0.4=40\%\)

 14. \(\frac{3}{20}\) را به درصد بیان کنید.
  \(\frac{3}{20}=0.15=15\%\)

 15. \(\frac{7}{8}\) را به درصد تبدیل کنید.
  \(\frac{7}{8}=0.875=87.5\%\)

 16. \(\frac{2}{11}\) را به درصد تبدیل کنید.
  \(\frac{2}{11}=0.\overline{18}=18.\overline{18}\%\)

 17. گزارۀ \(20\%\) از \(350\) برابر با \(70\)، را در دایرۀ درصد (Percent Circle) قرار دهید. با ضرب کردن دو عدد پایینی و بررسی اینکه با عدد بالایی برابر می شوند، کارتان را درست آزمایی کنید.

  پاسخنامه کار با درصد \(0.2 \cdot 350 = 70\)

 18. گزارۀ \(17\%\) از \(150\) برابر با \(25.5\)، را در دایرۀ درصد قرار دهید. با ضرب کردن دو عدد پایینی و بررسی اینکه با عدد بالایی برابر می شوند، کارتان را درست آزمایی کنید.

  پاسخنامه کار با درصد \(0.17 \cdot 150=25.5\)

 19. از دایرۀ درصد برای یافتن \(79\%\) از \(11\) استفاده کنید.

  پاسخنامه کار با درصد \(0.79 \cdot 11=8.69\)

 20. \(30\%\) از چه عددی برابر با \(10\) می شود؟

  پاسخنامه کار با درصد \(10 \div 0.3 = 33.\overline{3}\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.