خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


2 . آموزش حسابداری مقدماتی

2 . آموزش حسابداری مقدماتی
نویسنده : -
فصل دوم


معادله حسابداري
مبنا وركن اصلي عمليا ت حسابداري ،معادله حسابداري ميباشد.اطلاعات حسابداري به خودي خودقابل استفاده نيستند لذابايدثبت،طبقه بندي ودرقالب صورتهاي مالي خلاصه گردند.براي ثبت اين اطلاعات،بايد هررويدادمالي راموردتجزيه وتحليل قرارداده،اثرآنرابرمعادله حسابداري تعيين نماييم.شماتابالاترين سطوح حسابداري هم ارتقاپيداكنيدبازهم اساس كارهمين معادله ميباشد.
درادامه به بررسي معادله حسابداري خواهيم پرداخت:

داراييها=بدهيها+حقوق صاحب(صاحبان)سرمايه
اين رابطه رااصطلاحا معادله حسابداري ميخوانند ونمودآن درترازنامه نمايش دادميشودكه طبق استانداردها داراييها درسمت راست ترازنامه وبدهيها وحقوق صاحبان سهام(سرمايه)درسمت چپ ترازنامم نشان داده ميشودوهمواره بايد بين سمت راست وچپ توازن برقرارباشد.حالاهريك ازعناصرنامبرده شده دربالا راشرح ميدهيم:
دراييها:
اموال وحقوق مالي متعلق به يك بنگاه اقتصادي كه داراي دوويژگي باشد:1-قابل تقويم به پول باشد 2-داراي منافع آتي باشد رادارايي مينامند.
انواع داراييها :
داراييهاي جاري :
به داراييهايي اطلاق ميشوند كه قابليت نقدشوندگي آنها سريع ميباشدواقلامي دراين طبقه بندي قرارميگيردكه كمترازيك سال تبديل به وجه نقد ميشوندمانند وجه نقد ،حسابهاي دريافتني،موجودي كالا،وپيش پرداختها.ضمنايكي ازگروههاي اصلي حسابها درترازنامه داراييهاي جاري ميباشد.
داراييهاي ثابت مشهود:
داراييهايي هستندكه عمري طولاني داشته ودرجريان عمليات واحداقتصادي مورداستفاده قرارميگيرندوبراي فروش مجددخريداري نميشوند.ضمنا به مرورزمان مستهلك گرديده(البته برخي مانندزمين استهلاك پذيرنميباشند) وبراي هريك ازآنها استهلاك منظورميشود.مانندساختمان وزمين،تجهيزات وابزارآلات،وسايط نقليه ،اثاثه ومنصوبات،تاسيسات و000
.
دارايي ثابت نامشهود:
معمولاداراييهايي كه فاقد ماهيت عيني وپولي بوده وبه قصداستفاده درتوليدياعرضه كالانگهداري شده واندازه گيري عمرمفيدومنابع اقتصادي آتي آن به سختي امكانپذيرميباشد دراين گروه قرارميگيرند مانند:سرقفلي ،حق اختراع و000
سايرداراييها:
داراييهاي كه درهيچ يك ازطبقه بندي هاي فوق قرارنگيرددراين گروه طبقه بندي ميشودمانند:اسناددريافتني بلندمدت،داراييهاي ثابت مشهودجهت فروش،وجوه نقدمسدودي و000
بدهيها:
تعهداتي كه يك بنگاه اقتصادي درقبال سايراشخاص وموسسات داشته وازمعاملات گذشته ناشي شده وبايد باپرداخت پول وياانجام خدمات وياتحويل كالاياانتقال داراييها تسويه گردد.
انواع بدهيها
بدهيهاي جاري:
بدهيهاي جاري به بدهي اطلاق ميشود كه موعدپرداخت ياتسويه آن كمترازيك سال باشد وازمحل داراييهاي جاري قابل پرداخت باشد ماننداسنادپرداختني كوتاه مدت،حسابهاي پرداختني و000
بدهيهاي بلندمدت:
بدهيهاي بلندمدت به بدهيهايي اطلاق ميشودكه موعدپداخت ياتسويه آن بيش ازيك سال ميباشدمانند وامهاي بلندمدت ،اسنادپرداختني بلندمدت و000
حقوق صاحب(صاحبان)سرمايه:
عبارتست ازحقوق مالي صاحب يا صاحبان موسسه نسبت به دارايي هاي موسسه ،خودرواقع وقتي كه بدهيها راازداراييها كسرنماييم مانده را حقوق صاحبان سرمايه مينامند.
حال به معرفي دو مفهوم ديگردرحسابداري ميپردازيم :درآمد،هزينه
درآمد:بهاي كالاي فروخته شده وياخدمات انجام شده براي مشتريان ونتايج سايرفعاليتهاي يك موسسه دريك دوره مالي كه به دريافتي نقدي ويا افزايش سايرداراييها وياكاهش بدهيها منجرشودراميگويندمانند حق الزحمه انجام كار،فروش محصولات و...
هزينه:واحدهاي اقتصادي براي انجام واداره امورمربوط به كسب درآمد،مخارجي مانند خريد كالا وپرداخت حقوق و...انجام ميدهند كه باعث خروج وجه نقد ويا كاهش داراييها وياافزايش بدهييها ميگردد.به طورخلاصه مخارج واقع شده اي كه منافع آتي نداردهزينه ميگويند.
انواع حسابها
حسابهاي دايمي:
حسابهايي هستندكه مانده آنهاعينا درپايان دوره مالي به سال يادوره مالي بعدمنتقل ميشود.درواقع بطوركلي مانده حسابهاي انواع داراييها وكليه بدهيها وحقوق صاحبان سرمايه به دوره مالي بعدمنتقل ميشوند.اصطلاحابه اين حسابها درمجموع حسابهاي ترازنامه اي هم اطلاق ميشود.
حسابهاي موقت :حسابهايي هستندكه درپايان دوره مالي بسته ميشوند وبه دوره بعدمنتقل نميشوند.مانده حسابهاي درآمدي (فروش)وحسابهاي هزينه درپايان سال به حسابي به نام عملكردياسودوزيان منتقل شده وبسته ميشوند.به اين حسابها حسابهاي سودوزياني نيزگفته ميشود.


قواعد ثبت مالي حسابها:

مهمترين قسمت درآموزش مقدماتي حسابداري يادگيري قواعد ثبت مالي حسابها ميباشد درواقع دراين مبحث نحوه ثبت يك رويدادمالي روبه شما يادميديم ولي قبل ازاون به تعريف حساب و بدهكاروبستانكارميپردازيم.
حساب:براي اينكه درهرزمان وضعيت مربوط به هريك ازاقلام حسابداري(داراييها ،بدهيهاوسرمايه) مشخص وروشن باشد ،كليه تغييرات مربوط به هرقلم رودريك كارت يا صفحه جداگانه ثبت ميكنيم كه به اون حساب ميگيم.
هرحساب شامل سه قسمت ميبشد:
1-عنوان يانام حساب:كه مشخص ميكند كه اطلاعات موجوددرحساب به كداميك ازطبقه بندي هاي ترازنامه وياصورت سودوزيان يعني داراييها يا بدهيها ياسرمايه ويا درآمدوهزينه تعلق دارد.
2-سمت راست يا بدهكار:درااصطلاح حسابداري ثبت رقمي درسمت راست حساب رابدهكاركردن مينامند.
3-سمت چپ يابستانكار: درااصطلاح حسابداري ثبت رقمي درسمتچپ حساب رابستانكاركردن مينامند.
ساده ترين شكل حساب به دليل شباهتي كه باحرف تي انگليسي دارد به حساب تي معروف شده لازم به ذكر است كه ازحساب تي فقط درمباحث آموزشي استفاده ميشه ودرحسابداري عملي كاربردي ندارد.

حسابداري دوبل يادوطرفه است يعني درجريان يك رويدادمالي حتما حتما وقتي يك قسمتي ازيكي ازاقلام حسابداري تغيير ميكنه صددرصد درمقابل اون يك يا چند حساب نيزتغيير خواهدكرد.شمابايد نحوه ثبت اين تغييرات رويادبگيرين تابتونين يك رويدادمالي رودردفاترثبت بكنين .
خب به قسمت مهم كارميرسيم يعني شناخت ماهيت حسابها. اگه كسي ميخوادكارحسابداري انجام بده بايد ماهيت حسابها روبشناسه يعني يك رويدادمالي روتجزيه وتحليل كنه ببينه كه كدوم يكي ازحسابها دچارتغيير ميشن وبايد دربدهكار ثبت بشن يا بستانكار.
1-داراييها
افزايش :بدهكار+ (سمت راست حساب)
كاهش :بستانكار –( سمت چپ حساب)
2-بدهيها:
افزايش: بستانكار- ( سمت چپ حساب)
كاهش :بدهكار+(سمت راست حساب)
3-سرمايه :بستانكار- ( سمت چپ حساب)
4-درآمديافروش:هميشه بستانكار-( سمت چپ حساب)
5-هزينه ياخريد:هميشه بدهكار+(سمت راست حساب)
اين افزايش وكاهش ها بايدملكه ذهن شما بشه وبمحض ديدن يك رويداد مالي بتونين اونرو تجزيه وتحليل كنين وثبت كنين واين فقط وفقط با تمرين حاصل ميشه.
براي درك هركدوم ازاينهادرفصل بعد يك مثال براي هر كدوم ميزينم ويك سري تمرين روباهم حل ميكنيم تامطلب براتون بطوركامل جابيفته

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز